پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آمار ریاضی۲ - گروه آمار و ریاضی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 فاصله اطمینان برای خانواده نرمال کارشناسی فرجی مقدم اول دانلود
2 ادامه ی مبحث فاصله اطمینان برای خانواده نرمال کارشناسی فرجی مقدم دوم دانلود
3 روش های یافتن بازه های اطمینان کارشناسی فرجی مقدم سوم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احتمال ۲ - گروه آمار و ریاضی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 توزیع توابع متغیرهای تصادفی به روش تابع توزیع کارشناسی فرجی مقدم اول دانلود
2 ادامه ی مبحث توزیع توابع متغیرهای تصادفی به روش تابع توزیع و حل چند مثال کارشناسی فرجی مقدم دوم دانلود
3   تابع چگالی مجموع متغیرهای پیوسته کارشناسی فرجی مقدم سوم دانلود
4 مجموع دو متغیر تصادفی  نرمال  و تابع چگالی مجموع متغیر تصادفی های  گسسته کارشناسی فرجی مقدم چهارم دانلود
5  چند مثال در رابطه با مجموع متغیرهای تصادفی  گسسته و چگالی حاصلضرب متغیرهای تصادفی کارشناسی فرجی مقدم پنجم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احتمال 1 - گروه آمار و ریاضی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 متغیر تصادفی امیخته و چنذ مثال کارشناسی فرجی مقدم دوم دانلود
2   توابعی از متغیر های تصادفی کارشناسی فرجی مقدم سوم دانلود
3  متغیر تصادفی دو بعدی کارشناسی فرجی مقدم چهارم دانلود
4 مروری بر جسات قبل  کارشناسی فرجی مقدم پنجم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه گیری 1 - گروه آمار و ریاضی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مروری بر نمونه گسری ساده بدون جایگذاری کارشناسی فرجی مقدم اول دانلود
2 واریانس میانگین نمونه تصادفی ساده بدون جایگذاری کارشناسی فرجی مقدم دوم دانلود
3  نمونه تصادفی ساده با جایگذاری کارشناسی فرجی مقدم سوم دانلود
4 واریانس میانگین نمونه تصادفی ساده با جایگذاری کارشناسی فرجی مقدم چهارم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0