پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مکانیک سیالات 1 - گروه مهندسی مکانیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مقدمه و مفاهیم پایه کارشناسی دکتر درفشان اول (مجازی) پارت اول
پارت دوم
2 خواص سیالات کارشناسی دکتر درفشان دوم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
3 - کارشناسی دکتر درفشان سوم (مجازی پارت اول
پارت دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترمودینامیک 2 - گروه مهندسی مکانیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 - کارشناسی دکتر درفشان اول (مجازی) پارت اول
پارت دوم
2 - کارشناسی دکتر درفشان دوم (مجازی) دانلود
3 - کارشناسی دکتر درفشان سوم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
4   کارشناسی دکتر درفشان چهارم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
5   کارشناسی دکتر درفشان پنجم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
6   کارشناسی دکتر درفشان ششم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
7   کارشناسی دکتر درفشان هفتم (مجازی) پارت اول
پارت دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0