پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شیمی آلی 2  - گروه شیمی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 آلکن ها (ساختار و خواص) کارشناسی دکتر آروین نژاد اول (مجازی) دانلود
2 آلکن ها (نامگذاری و ایزومری) کارشناسی دکتر آروین نژاد دوم (مجازی) دانلود
3 سنتز آلکنها کارشناسی دکتر آروین نژاد سوم (مجازی) دانلود
4 سیکلوآلکانها کارشناسی دکتر آروین نژاد چهارم (مجازی) پارت 1
پارت 2
فایل PDF
5 واکنشهای آلکنها 1 کارشناسی دکتر آروین نژاد پنجم (مجازی) پارت 1
پارت 2
فایل PDF
6 واکنشهای آلکنها 2 کارشناسی دکتر آروین نژاد ششم (مجازی) دانلود
فایل PDF
7 واکنشهای آلکنها 3 کارشناسی دکتر آروین نژاد هفتم (مجازی) دانلود
فایل PDF
8 خواص و ساختار کارشناسی دکتر آروین نژاد هشتم (مجازی) دانلود
فایل PDF
9 آلکینها 2 کارشناسی دکتر آروین نژاد نهم (مجازی) دانلود
فایل PDF
10 آلکینها 3 کارشناسی دکتر آروین نژاد دهم (مجازی) دانلود
فایل PDF
11 آلکین ها 4 کارشناسی دکتر آروین نژاد یازدهم (مجازی) پارت1
پارت2
فایل PDF
12 سیستم پای نامستقر 1 کارشناسی دکتر آروین نژاد دوازدهم (مجازی) دانلود
فایل PDF
13 سیستم پای نامستقر 2 کارشناسی دکتر آروین نژاد سیزدهم (مجازی) دانلود
فایل PDF
14 سیستم پای نامستقر 3 کارشناسی دکتر آروین نژاد چهاردهم (مجازی) دانلود
فایل PDF
15 سیستم پای نامستقر 4 کارشناسی دکتر آروین نژاد پانزدهم (مجازی) دانلود
فایل PDF
16 حل تمرین آلکین 1 کارشناسی دکتر آروین نژاد شانزدهم (مجازی) پارت1
پارت2
فایل PDF
17

حل تمرین آلکین 2

کارشناسی دکتر آروین نژاد هفدهم (مجازی) پارت1
پارت2
فایل PDF
18  سیستم پای نامستقر5 کارشناسی دکتر آروین نژاد هجدهم (مجازی) پارت1
پارت2
فایل PDF
19 سیستم پای نامستقر6 کارشناسی دکتر آروین نژاد نوزدهم (مجازی) پارت1
پارت2
فایل PDF
20 سیستم پای نامستقر7 کارشناسی دکتر آروین نژاد بیستم (مجازی) پارت1
پارت2
فایل PDF
21 سیستم پای نامستقر8+ آروماتیک 1 کارشناسی دکتر آروین نژاد بیست و یکم (مجازی) پارت1
پارت2
فایل PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0