پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معادلات دیفرانسیل -  گروه  مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 یاد آوری از ریاضی عمومی کارشناسی داراب زاده اول (مجازی) دانلود
2 معرفی معادله دیفرانسیل کارشناسی داراب زاده دوم (مجازی) دانلود
3 جواب های یک  معادله دیفرانسل  کارشناسی داراب زاده سوم (مجازی) دانلود
4 تشکیل معادله دیفرانسیل نظیر یک جواب عمومی کارشناسی داراب زاده چهارم (مجازی) دانلود
5 معادلات جدایی پذیر کارشناسی داراب زاده پنجم (مجازی) دانلود
6 معادلات قابل تبدیل به معادلات جدایی پذیر کارشناسی داراب زاده ششم (مجازی) دانلود
7 معرفی تابع همگن کارشناسی داراب زاده هفتم (مجازی) دانلود
8 تشخیص معادله همگن کارشناسی داراب زاده هشتم (مجازی) دانلود
9 روش حل معادله همگن کارشناسی داراب زاده نهم (مجازی) دانلود
10 حل مثال های از معادله همگن کارشناسی داراب زاده دهم (مجازی) دانلود
11 معادلات قابل تبدیل به هم معادلات همگن کارشناسی داراب زاده یازدهم (مجازی) دانلود
12 حالات خاص معادلات قابل تبدیل به همگن کارشناسی داراب زاده دوازدهم (مجازی) دانلود
13 تشخیص معادله کامل کارشناسی داراب زاده سیزدهم (مجازی) دانلود
14 روش حل معادله کامل و حل چند مثال کارشناسی داراب زاده چهاردهم (مجازی) دانلود
15 روش حل معادله ناکامل(عامل انتگرال ساز)، حالت اول کارشناسی داراب زاده پانزدهم (مجازی) دانلود
16 عامل انتگرال، حالت دوم و سوم کارشناسی داراب زاده شانزدهم (مجازی) دانلود
17 عامل انتگرال ساز، حالت چهارم ، حل معادله ناکامل با دیفرانسیل  کارشناسی داراب زاده هفدهم (مجازی) دانلود
18 تشخیص معادله مرتبه اول خطی کارشناسی داراب زاده هجدهم (مجازی) دانلود
19 روش حل معادله مرتبه اول خطی کارشناسی داراب زاده نوزدهم (مجازی) دانلود
20 معادلات قابل تبدیل به معادله خطی (برنولی و ریکاتی) کارشناسی داراب زاده بیستم (مجازی) دانلود
21 معادلات مرتبه اول با درجات بالاتر کارشناسی داراب زاده بیست و یکم (مجازی) دانلود
22 پوش منحنی، مسیرهای متعامد کارشناسی داراب زاده بیست و دوم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ریاضی عمومی ۲  -  گروه  شیمی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 ضرب داخلی و خواض آن کارشناسی داراب زاده اول (مجازی) دانلود
2 ضرب خارجی دو بردار و ضرب عددی سه بردار کارشناسی داراب زاده دوم (مجازی) دانلود
3 معادله خط در فضا  کارشناسی داراب زاده سوم (مجازی) دانلود
4 معادله صفحه در فضا کارشناسی داراب زاده چهارم (مجازی) دانلود
5 یادآوری مقاطع مخروطی کارشناسی داراب زاده پنجم (مجازی) دانلود
6 رویه های فضایی، استوانه ها کارشناسی داراب زاده ششم (مجازی) دانلود
7 رویه های درجه دوم  کارشناسی داراب زاده هفتم (مجازی) دانلود
8 رویه های دوار کارشناسی داراب زاده هشتم (مجازی) دانلود
9 بررسی چند مثال از رویه های فضایی کارشناسی داراب زاده نهم (مجازی) دانلود
10 تعریف توابع برداری و حساب دیفرانسیل و انتگرال توابع برداری کارشناسی داراب زاده دهم (مجازی) دانلود
11 کاربرد مشتق توابع پارامتری، خم های پارامتری کارشناسی داراب زاده یازدهم (مجازی) دانلود
12 معادله صفحه قائم و خط مماس بر منحنی، طول قوس، بردار سرعت و شتاب کارشناسی داراب زاده دوازدهم (مجازی) دانلود
13 کنج فرنه، معادله صفحات بوسان، قائم، راستگرد کارشناسی داراب زاده سیزدهم (مجازی) دانلود
14 انحنا، دایره بوسان، تاب، مولفه های مماسی و قائم شتاب کارشناسی داراب زاده چهاردهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

مبانی سیستم های دینامیکی   -  گروه آمار و ریاضی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 قضیه وجود و یکتایی کارشناسی داراب زاده اول (مجازی) دانلود
2 تعریف سیستم دینامیکی- مدارهای یک جربان کارشناسی داراب زاده دوم (مجازی) دانلود
3 نقطه تعادل و رسم نمای فاز یک سیستم یک بعدی کارشناسی داراب زاده سوم (مجازی) دانلود
4 بررسی پایداری نقاط تعادل کارشناسی داراب زاده چهارم (مجازی) دانلود
5 بررسی یک مثال مهم  کارشناسی داراب زاده پنجم (مجازی) دانلود
6 نقاط آلفا حدی و امگا حدی کارشناسی داراب زاده ششم (مجازی) دانلود
7   کارشناسی داراب زاده هفتم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ریاضیات گسسته   -  گروه مهندسی کامپیوتر
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 گزاره های هم ارز کارشناسی داراب زاده اول (مجازی) دانلود
2 قواعد استنتاج کارشناسی داراب زاده دوم (مجازی) دانلود
3 سورها کارشناسی داراب زاده سوم (مجازی) دانلود
4 نقیض سورها کارشناسی داراب زاده چهارم (مجازی) دانلود
5 اثبات گزاره های سوردار با قواعد استنتاج کارشناسی داراب زاده پنجم (مجازی) دانلود
6 فصل دوم - روابط کارشناسی داراب زاده ششم (مجازی) دانلود
7 ماتریس رابطه کارشناسی داراب زاده هفتم (مجازی) دانلود
8 عملیات منطقی رو ماتریس های بولی کارشناسی داراب زاده هشتم (مجازی) دانلود
9 گراف جهت دار متناظر رابطه کارشناسی داراب زاده نهم (مجازی) دانلود
10 خواص رابطه  کارشناسی داراب زاده دهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0