پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شیمی آلی- گروه زیست شناسی
نام درس
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 آلکانها کارشناسی دکتر عبادست اول (مجازی) پارت اول
پارت دوم
2 آلکانها کارشناسی دکتر عبادست دوم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
3 آلکانها کارشناسی دکتر عبادست سوم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
4 آلکانها کارشناسی دکتر عبادست چهارم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
5 آلکن ها کارشناسی دکتر عبادست پنجم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
6 آلکن ها کارشناسی دکتر عبادست ششم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
7 آلکن ها کارشناسی دکتر عبادست هفتم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
8 آلکن ها کارشناسی دکتر عبادست هشتم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
9 آلکن ها کارشناسی دکتر عبادست نهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
10 آنلاین آلکانها کارشناسی دکتر عبادست دهم (مجازی) دانلود
11 آنلاین آلکن ها کارشناسی دکتر عبادست یازدهم (مجازی) دانلود
12  آلکین ها کارشناسی دکتر عبادست دوازدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
13  آلکین ها کارشناسی دکتر عبادست سیزدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
14 ترکیبات آروماتیک کارشناسی دکتر عبادست چهاردهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
15 ترکیبات آروماتیک کارشناسی دکتر عبادست پانزدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی - گروه شیمی
نام درس
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 ثابتهای فیزیکی  کارشناسی دکتر عبادست اول (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
2 طیف سنجی کارشناسی دکتر عبادست دوم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
3 طیف سنجی کارشناسی دکتر عبادست سوم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
4 طیف سنجی کارشناسی دکتر عبادست چهارم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
5 طیف سنجی کارشناسی دکتر عبادست پنجم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
6 طیف سنجی کارشناسی دکتر عبادست ششم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
7  آنلاین 1 طیف سنجی کارشناسی دکتر عبادست هفتم (مجازی) دانلود
8 آنلاین 2 طیف سنجی کارشناسی دکتر عبادست هشتم (مجازی) دانلود
9 آنلاین ۳ طیف سنجی کارشناسی دکتر عبادست نهم (مجازی) دانلود
10 طیف سنجی کارشناسی دکتر عبادست دهم (مجازی) دانلود
11 طیف سنجی کارشناسی دکتر عبادست یازدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0