پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ریاضی 2 - مشترک گروه های آموزشی دانشکده منابع طبیعی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1  فضای برداری کارشناسی  فریدونی اول (مجازی) دانلود
2 فضای برداری کارشناسی فریدونی دوم (مجازی) دانلود
3 فضای برداری کارشناسی فریدونی سوم (مجازی) دانلود
4 توابع چند متغیره کارشناسی فریدونی چهارم (مجازی) دانلود
5  توابع برداری کارشناسی فریدونی پنجم (مجازی) دانلود
6 توابع برداری کارشناسی فریدونی ششم (مجازی) دانلود
7 توابع برداری کارشناسی فریدونی هفتم (مجازی) دانلود
8 مشتقات جزیی کارشناسی فریدونی هشتم (مجازی) پارت1
پارت2
9 مشتقات زنجیره ای کارشناسی فریدونی نهم (مجازی) دانلود
10 مشتقات ضمنی کارشناسی فریدونی دهم (مجازی) دانلود
11 بردار گرادیان و کرل کارشناسی فریدونی یازدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0