پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نظریه زبانها و ماشینها- گروه مهندسی کامپیوتر
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 تساوی NFA و DFA کارشناسی مهندس باستانی اول (مجازی) پارت اول
پارت دوم
2 کاهش حالت DFA کارشناسی مهندس باستانی دوم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
3 عبارتهای منظم کارشناسی مهندس باستانی سوم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
4 ارتباط عبارتهای منظم و زبانهای منظم کارشناسی مهندس باستانی چهارم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
5 خواص زبانهای منظم کارشناسی مهندس باستانی پنجم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
6 خواص زبانهای منظم  کارشناسی مهندس باستانی ششم (مجازی) دانلود
7 زبانهای منظم- تمرین کارشناسی مهندس باستانی هفتم (مجازی) دانلود
8 گرامرها کارشناسی مهندس باستانی هشتم (مجازی) دانلود
9 گرامرهای منظم کارشناسی مهندس باستانی نهم (مجازی) دانلود
10 گرامرها کارشناسی مهندس باستانی دهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
11 گرامرها کارشناسی مهندس باستانی یازدهم (مجازی) دانلود
12 گرامرها کارشناسی مهندس باستانی دوازدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبانی بینایی ماشین - گروه مهندسی کامپیوتر
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مبانی تصویر دیجیتال کارشناسی مهندس باستانی اول (مجازی) پارت اول
پارت دوم
2 ابزارهای ریاضی در پردازش تصویر کارشناسی مهندس باستانی دوم (مجازی) دانلود
3 ابزارهای ریاضی در پردازش تصویر کارشناسی مهندس باستانی سوم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
4 تبدیلات شدت روشنایی کارشناسی مهندس باستانی چهارم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
5 متعادل سازی هیستوگرام کارشناسی مهندس باستانی پنجم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
6 فیلترینگ مکانی کارشناسی مهندس باستانی ششم (مجازی) دانلود
7 فیلترینگ مکانی کارشناسی مهندس باستانی هفتم (مجازی) دانلود
8 فیلترهای مکانی کارشناسی مهندس باستانی هشتم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساختمان داده ها- گروه مهندسی کامپیوتر
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 تجزیه و تحلیل کارایی الگوریتمها کارشناسی مهندس باستانی اول (مجازی) پارت اول
پارت دوم
2 پیچیدگی الگوریتم ها کارشناسی مهندس باستانی دوم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
3 پیچیدگی الگوریتم ها و مرتبه زمانی کارشناسی مهندس باستانی سوم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
4 پشته کارشناسی مهندس باستانی چهارم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
5 کاربرد پشته کارشناسی مهندس باستانی پنجم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
6 صف خطی کارشناسی مهندس باستانی ششم  (مجازی) دانلود
7 صف حلقوی کارشناسی مهندس باستانی هفتم  (مجازی) دانلود
8 لیستهای پیوندی کارشناسی مهندس باستانی هشتم  (مجازی) پارت اول
پارت دوم
9 لیستهای پیوندی کارشناسی مهندس باستانی نهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0