پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فیزیک 2 الکتریسیته و مغناطیس - گروه مهندسی برق الکترونیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مثال های توزیع پیوسته بار الکتریکی کارشناسی دکتر مکاری بهبهان اول (مجازی) دانلود
2 میدان الکتریکی - بخش اول کارشناسی دکتر مکاری بهبهان دوم (مجازی) دانلود
3 میدان الکتریکی - بخش دوم کارشناسی دکتر مکاری بهبهان سوم (مجازی) دانلود
4 قانون گاؤس - بخش اول کارشناسی دکتر مکاری بهبهان چهارم (مجازی) دانلود
5  قانون گاوس - بخش دوم  (مثالها) کارشناسی دکتر مکاری بهبهان پنجم (مجازی) دانلود
6 پتانسیل الکتریکی- بخش اول کارشناسی دکتر مکاری بهبهان ششم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

فیزیک مدرن - گروه مهندسی برق الکترونیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 تبدیلات گالیله ای-بخش اول کارشناسی دکتر مکاری بهبهان اول (مجازی) دانلود
2 عدم موفقیت تبدیلات گالیله ای کارشناسی دکتر مکاری بهبهان دوم (مجازی) دانلود
3 فصل سوم - تبدیلات لورنتس کارشناسی دکتر مکاری بهبهان سوم (مجازی) دانلود
4 تبدیلات لورنتس بخش دوم کارشناسی دکتر مکاری بهبهان چهارم (مجازی) دانلود
5 انقباض طول و اتساع زمان کارشناسی دکتر مکاری بهبهان پنجم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0