پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شیمی فیزیک 1 - گروه شیمی
نام درس
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 معادله حالت گاز ایده ال کارشناسی اکتفا اول (مجازی) دانلود
2 معادله حالت گاز حقیقی کارشناسی اکتفا دوم (مجازی) دانلود
3 مفاهیم ترمودینامیک کارشناسی اکتفا سوم (مجازی) دانلود
4 کار و گرما کارشناسی اکتفا چهارم (مجازی) دانلود
5 حل تمرین 1 کارشناسی اکتفا پنجم (مجازی) دانلود
6 قانون اول ترمودینامیک-انرژی درونی و آنتالپی کارشناسی اکتفا ششم (مجازی) دانلود
7 قانون اول ترمودینامیک-ظرفیت گرمایی کارشناسی اکتفا هفتم (مجازی) دانلود
8 حل تمرین 2 کارشناسی اکتفا هشتم (مجازی) دانلود
9  روابط ریاضی کاربردی کارشناسی اکتفا نهم (مجازی) دانلود
10 قسمت اول، آزمایش ژول کارشناسی اکتفا دهم (پارت1) (مجازی) دانلود
11 قسمت دوم آزمایش ژول تامسون کارشناسی اکتفا دهم (پارت2) (مجازی) دانلود
12 ضریب ژول تامسون کارشناسی اکتفا یازدهم (مجازی) دانلود
13 حل تمرین کارشناسی اکتفا دوازدهم (مجازی) دانلود
14 اختلاف cp و cv کارشناسی اکتفا سیزدهم (مجازی) دانلود
15 فرآیند آدیاباتیک، کار آدیاباتیک کارشناسی اکتفا چهاردهم (مجازی) دانلود
16 ترموشیمی کارشناسی اکتفا پانزدهم (پارت1) (مجازی) دانلود
17 قانون هس کارشناسی اکتفا پانزدهم (پارت2) (مجازی) دانلود
18 حل تمرین کارشناسی اکتفا شانزدهم (مجازی) دانلود
19 قانون دوم ترمودینامیک، تابع آنتروپی کارشناسی اکتفا هفدهم (مجازی) دانلود
20 حل تمرین کارشناسی اکتفا هجدهم (مجازی) دانلود
21 سیکل کارنو، ماشین گرمایی کارنو کارشناسی اکتفا نوزدهم (پارت1) (مجازی) دانلود
22 یخچال کارنو، بیان قانون دوم از دیدگاه کلوین و کلازیوس کارشناسی اکتفا نوزدهم (پارت2) (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شیمی صنعتی 1 - گروه شیمی
نام درس
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مفاهیم اولیه مکانیک سیالات کارشناسی اکتفا اول (مجازی)  دانلود
2 گرانروی سیالات کارشناسی اکتفا دوم (مجازی) دانلود
3 قانون نیوتن در مکانیک سیالات کارشناسی اکتفا سوم (مجازی) دانلود
4 قانون پوازی کارشناسی اکتفا چهارم (مجازی) دانلود
5 سیالات نیوتنی و غیرنیوتنی کارشناسی اکتفا پنجم (مجازی) دانلود
6 کشش سطحی کارشناسی اکتفا ششم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایمنی در آزمایشگاه - گروه شیمی
نام درس
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 HSE کارشناسی اکتفا اول (مجازی)  دانلود
2 طراحی فضای آزمایشگاه کارشناسی اکتفا دوم (مجازی) دانلود
3 قفسه بندی و نگهداری مواد شیمیایی کارشناسی اکتفا سوم (مجازی) دانلود
4 برچسب های ایمنی کارشناسی اکتفا چهارم (مجازی) دانلود
5 MSDS کارشناسی اکتفا پنجم (مجازی) دانلود
6 حفاظت فردی کارشناسی اکتفا ششم (مجازی) دانلود
7 Lable and PPE کارشناسی اکتفا هفتم (مجازی) دانلود
8 تجهیزات ایمنی کارشناسی اکتفا هشتم (مجازی) دانلود
9 سیستم های تهویه کارشناسی اکتفا نهم (مجازی) دانلود
10 استانداردهای دمایی کارشناسی اکتفا دهم (مجازی) دانلود
11 استانداردهای روشنایی و صوتی کارشناسی اکتفا یازدهم (مجازی) دانلود
12 ایمنی حریق کارشناسی اکتفا دوازدهم (مجازی) دانلود
13 ایمنی در برابر الکتریسیته کارشناسی اکتفا سیزدهم (مجازی) دانلود
14 مدیریت پسماند کارشناسی اکتفا چهاردهم (مجازی) دانلود
15 ضدعفونی کردن آزمایشگاه کارشناسی اکتفا پانزدهم (مجازی) دانلود
16 کار با اسیدها کارشناسی اکتفا شانزدهم (مجازی) دانلود
17 ارگونومی کارشناسی اکتفا هفدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0