پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مبانی پردازش سیگنال گفتار- دروس مهندسی کامپیوتر
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 فصل 1 : مبانی پردازش سیگنال دیجیتال کارشناسی مهندس بخردی نسب اول (مجازی) دانلود
فایل PDF
2 مبانی پردازش سیگنال دیجیتال و آشنایی با مفاهیم پایه درباره صوت کارشناسی مهندس بخردی نسب دوم (مجازی) دانلود
3 آواشناسی، تهیه دادگان گفتار، تجزیه و تحلیل سیگنال گفتار (بخش اول) کارشناسی مهندس بخردی نسب سوم (مجازی) دانلود
4 تجزیه و تحلیل سیگنال گفتار(بخش دوم) کارشناسی مهندس بخردی نسب چهارم (مجازی) دانلود
5 به دست آوردن فرکانس گام و بررسی شاخه های مختلف پردازش گفتار(بخش اول) کارشناسی مهندس بخردی نسب پنجم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

اقتصاد مهندسی- دروس مهندسی برق 
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 آشنایی با مفاهیم پایه در اقتصاد مهندسی کارشناسی مهندس بخردی نسب اول (مجازی) دانلود
2 معرفی و کاربرد فاکتورها کارشناسی مهندس بخردی نسب دوم (مجازی) دانلود
3 فرآیندهای مالی خاص کارشناسی مهندس بخردی نسب سوم (مجازی) دانلود
4 نرخ اسمی و موثر کارشناسی مهندس بخردی نسب چهارم (مجازی) دانلود
5 نرخ اسمی و موثر (بخش دوم) و مقایسه اقتصادی پروژه ها کارشناسی مهندس بخردی نسب پنجم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

مخابرات 1- دروس مهندسی برق
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مروری بر سیگنال ها و سیستم ها کارشناسی مهندس بخردی نسب اول (مجازی) دانلود
2 مروری برسیگنال ها و سیستم ها کارشناسی مهندس بخردی نسب دوم (مجازی) دانلود
3 مدلاسیون دامنه کارشناسی مهندس بخردی نسب سوم (مجازی) دانلود
4 مدلاسیون دامنه کارشناسی مهندس بخردی نسب چهارم (مجازی) دانلود
5 مدلاسیون دامنه کارشناسی مهندس بخردی نسب پنجم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

برنامه سازی کامپیوتر- دروس مهندسی برق
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 آشنایی با محیط نرم افزار متلب کارشناسی مهندس بخردی نسب اول (مجازی) دانلود
2 آشنایی با محیط نرم افزار متلب و معرفی m-file کارشناسی مهندس بخردی نسب دوم (مجازی) دانلود
3 ماتریس ها کارشناسی مهندس بخردی نسب سوم (مجازی) دانلود
4 عملگرهای منطقی و رابطه ای کارشناسی مهندس بخردی نسب چهارم (مجازی) دانلود
5 آموزش حلقه ها و حل چند مسئله کارشناسی مهندس بخردی نسب پنجم (مجازی) دانلود
6 توابع و چندجمله ایها در متلب کارشناسی مهندس بخردی نسب ششم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0