پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پلاستیسته و تغییر شکل علمی فلزات- گروه مهندسی مکانیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 بررسی شکل دهی فلزات از نظر متالوژی کارشناسی دکتر صفدریان اول (مجازی) دانلود
2 تنش- کرنش کارشناسی دکتر صفدریان دوم (مجازی) دانلود
3 معرفی مدل هاي کارسختی-1 کارشناسی دکتر صفدریان سوم (مجازی) دانلود
4 معرفی مدل هاي کارسختی-2 کارشناسی دکتر صفدریان چهارم (مجازی) دانلود
5 مدل های کارسختی- مثال کارشناسی دکتر صفدریان پنجم (مجازی) دانلود
6 ناهمسانگردی کارشناسی دکتر صفدریان ششم (مجازی) دانلود
7 معیارهای تسلیم کارشناسی دکتر صفدریان هفتم (مجازی) دانلود
8 روابط تنش کرنش در ناحیه پلاستیک کارشناسی دکتر صفدریان هشتم (مجازی) دانلود
9 اصول محاسبات فرآیندهای شکل دهی فلزات-روش کار ایده آل کارشناسی دکتر صفدریان نهم (مجازی) دانلود
10 اصول محاسبات فرآیندهای شکل دهی فلزات- روش تختال کارشناسی دکتر صفدریان دهم (مجازی) دانلود
11 اصول محاسبات فرآیندهای شکل دهی فلزات- روش تختال کارشناسی دکتر صفدریان یازدهم (مجازی) دانلود
12 اصول محاسبات فرآیندهای شکل دهی فلزات- روش تختال کارشناسی دکتر صفدریان دوازدهم (مجازی) دانلود
13 اصول محاسبات فرآیندهای شکل دهی فلزات- روش تختال کارشناسی دکتر صفدریان سیزدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

علم مواد - گروه مهندسی مکانیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 انواع سلول واحد در شبکه کریستالی مواد کارشناسی دکتر صفدریان اول (مجازی) -
2 عیوب کریستالی کارشناسی دکتر صفدریان دوم (مجازی) دانلود
3 خواص مکانیکی مواد- 1 کارشناسی دکتر صفدریان سوم (مجازی) دانلود
4 خواص مکانیکی مواد- 2 کارشناسی دکتر صفدریان چهارم (مجازی) دانلود
5 خواص مکانیکی مواد- 3 کارشناسی دکتر صفدریان پنجم (مجازی) دانلود
6 سیستمهای چندفاز ی کارشناسی دکتر صفدریان ششم (مجازی) دانلود
7 سیستمهای چندفازی- 1 کارشناسی دکتر صفدریان هفتم (مجازی) دانلود
8 سیستمهای چندفازی- 2 کارشناسی دکتر صفدریان هشتم (مجازی) دانلود
9 سیستمهای چندفازی- 1 کارشناسی دکتر صفدریان نهم (مجازی) دانلود
10 سیستمهای چندفازی- 2 کارشناسی دکتر صفدریان دهم (مجازی) دانلود
11 سیستمهای چندفازی- 3 کارشناسی دکتر صفدریان یازدهم (مجازی) دانلود
12 سیستمهای چندفازی- 4 کارشناسی دکتر صفدریان دوازدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

طراحی اجزا 1 - گروه مهندسی مکانیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مروري بر مقاومت مصالح کارشناسی دکتر صفدریان اول (مجازی) دانلود
2 معیارهاي تسلیم-1 کارشناسی دکتر صفدریان دوم (مجازی) -
3 معیارهاي تسلیم-2 کارشناسی دکتر صفدریان سوم (مجازی) دانلود
4 تمرکز تنش کارشناسی دکتر صفدریان چهارم (مجازی) دانلود
5 خستگی- 1 کارشناسی دکتر صفدریان پنجم (مجازی) دانلود
6 خستگی- 2 کارشناسی دکتر صفدریان ششم (مجازی) دانلود
7 خستگی- 3 کارشناسی دکتر صفدریان هفتم (مجازی) دانلود
8 خستگی- 4 کارشناسی دکتر صفدریان هشتم (مجازی) دانلود
9 خستگی- 5 کارشناسی دکتر صفدریان نهم (مجازی) دانلود
10 خستگی- 6 کارشناسی دکتر صفدریان دهم (مجازی) دانلود
11 خستگی- 7 کارشناسی دکتر صفدریان یازدهم (مجازی) دانلود
12 طراحی پیچ- 1 کارشناسی دکتر صفدریان دوازدهم (مجازی) دانلود
13 طراحی پیچ- 2 کارشناسی دکتر صفدریان سیزدهم (مجازی) دانلود
14 طراحی پیچ- 3 کارشناسی دکتر صفدریان چهاردهم (مجازی) دانلود
15 طراحی پیچ- 4 کارشناسی دکتر صفدریان پانزدهم  (مجازی) دانلود
16 طراحی پیچ- 5 کارشناسی دکتر صفدریان شانزدهم (مجازی) دانلود
17 طراحی پیچ- 6 کارشناسی دکتر صفدریان هفدهم (مجازی) دانلود
18 طراحی پیچ- 7 کارشناسی دکتر صفدریان هجدهم (مجازی) دانلود
19 طراحی پیچ- 8 کارشناسی دکتر صفدریان نوزدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

طراحی اجزا 2- گروه مهندسی مکانیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 طراحی کلاچ ترمز -1 کارشناسی دکتر صفدریان اول (مجازی) دانلود
2 طراحی کلاچ ترمز -2 کارشناسی دکتر صفدریان دوم (مجازی) دانلود
3 طراحی کلاچ ترمز -3 کارشناسی دکتر صفدریان سوم (مجازی) دانلود
4 طراحی چرخدنده ها- 1 کارشناسی دکتر صفدریان چهارم (مجازی) دانلود
5 طراحی چرخدنده ها- 2 کارشناسی دکتر صفدریان پنجم (مجازی) دانلود
6 طراحی چرخدنده ها- 3 کارشناسی دکتر صفدریان ششم (مجازی) دانلود
7 طراحی چرخدنده ها- 4 کارشناسی دکتر صفدریان هفتم (مجازی) دانلود
8 طراحی چرخدنده ها- 5 کارشناسی دکتر صفدریان هشتم (مجازی) دانلود
9 طراحی چرخدنده ها- 6 کارشناسی دکتر صفدریان نهم (مجازی) دانلود
10 طراحی چرخدنده ها- 7 کارشناسی دکتر صفدریان دهم (مجازی) دانلود
11 طراحی یاتاقان های غلتشی کارشناسی دکتر صفدریان یازدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0