پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تحلیل سازه ها 1  - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 پایداری، ناپایداری و درجه نامعینی سازه ها 1 کارشناسی مهندس قره باغی اول (مجازی) پارت اول
پارت دوم
2 پایداری، ناپایداری و درجه نامعینی سازه ها 2 کارشناسی مهندس قره باغی دوم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
3 پایداری، ناپایداری و درجه نامعینی سازه ها 3 کارشناسی مهندس قره باغی سوم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
4 رسم نمودار نیروهای داخلی 1 کارشناسی مهندس قره باغی چهارم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
5 رسم نمودار نیروهای داخلی 2 کارشناسی مهندس قره باغی پنجم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
6 حل تمرين ١ (خانم خيدان) کارشناسی مهندس قره باغی ششم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
7 حل تمرين ٢ (خانم خيدان) کارشناسی مهندس قره باغی هفتم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
8 تحلیل خرپاها 1 کارشناسی مهندس قره باغی هشتم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
9 تحلیل خرپاها 2 کارشناسی مهندس قره باغی نهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
10 تحلیل خرپاها 3 کارشناسی مهندس قره باغی دهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
11 حل تمرین 3 (خانم خیدان) کارشناسی مهندس قره باغی یازدهم (مجازی) دانلود
12 روش خط تأثیر- 1 کارشناسی مهندس قره باغی دوازدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
13 روش خط تأثیر- 2 کارشناسی مهندس قره باغی سیزدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

تحلیل سازه ها 2  - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 کار مجازی کارشناسی مهندس قره باغی اول (مجازی) پارت اول
پارت دوم
2 قضایای کاستلیانو و بتی-ماکسول کارشناسی مهندس قره باغی دوم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
3 روش نیرو- 1 کارشناسی مهندس قره باغی  سوم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
4 روش نیرو- 2 کارشناسی مهندس قره باغی چهارم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
پیوست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0