پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ریاضی عمومی ۱ - گروه آمار و ریاضی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 اعداد مختلط کارشناسی شمسی زاده  اول (مجازی) دانلود
2 اعداد مختلط کارشناسی شمسی زاده  دوم (مجازی) دانلود
3 رسم توابع در مختصات قطبی کارشناسی شمسی زاده  سوم (مجازی) دانلود
4  فصل دوم مبحث حد و پیوستگی  کارشناسی شمسی زاده  چهارم (مجازی) دانلود
5 فصل دوم مبحث حد و پیوستگی کارشناسی شمسی زاده  پنجم (مجازی) دانلود
6 فصل دوم مبحث حد و پیوستگی کارشناسی شمسی زاده  ششم (مجازی) دانلود
7 حد و پیوستگی  کارشناسی شمسی زاده  هفتم (مجازی) دانلود
8 حد و پیوستگی  کارشناسی شمسی زاده  هشتم (مجازی) دانلود
9 مشتق کارشناسی شمسی زاده  نهم (مجازی) دانلود
10 مشتق کارشناسی شمسی زاده  دهم (مجازی) دانلود
11 مشتق کارشناسی شمسی زاده  یازدهم (مجازی) دانلود
12 مشتق کارشناسی شمسی زاده  دوازدهم (مجازی) دانلود
13  مشتق کارشناسی شمسی زاده  سیزدهم (مجازی) دانلود
14 کاربردهای مشتق کارشناسی شمسی زاده  چهاردهم (مجازی) دانلود
15 کاربردهای مشتق کارشناسی شمسی زاده  پانزدهم (مجازی) دانلود
16 کاربردهای مشتق کارشناسی شمسی زاده  شانزدهم (مجازی) پارت1
پارت2
17 روش های انتگرال گیری کارشناسی شمسی زاده  هفدهم (مجازی) دانلود
18 وش های انتگرال گیری روش تغییر متغیر کارشناسی شمسی زاده  هجدهم (مجازی) دانلود
19 روش های انتگرال گیری روش جزء به جزء کارشناسی شمسی زاده  نوزدهم (مجازی) دانلود
20  روش های انتگرال گیری روش تغییر متغیر مثلثاتی کارشناسی شمسی زاده  بیستم (مجازی) دانلود
21 روش های انتگرال گیری روش تجزیه کسرها کارشناسی شمسی زاده  بیست و یکم (مجازی) دانلود
22 روش های انتگرال گیری ادامه روش تجزیه کسرها کارشناسی شمسی زاده  بیست و دوم (مجازی) دانلود
23 روش های انتگرال گیری روش تغییر متغیر وایراشتراس کارشناسی شمسی زاده  بیست و سوم (مجازی) دانلود
24 کاربردهای انتگرال کارشناسی شمسی زاده  بیست و چهارم (مجازی) دانلود
25 کاربردهای انتگرال کارشناسی شمسی زاده  بیست و پنجم (مجازی) دانلود
26 کاربردهای انتگرال کارشناسی شمسی زاده  بیست و ششم (مجازی) دانلود
27 کاربردهای انتگرال کارشناسی شمسی زاده  بیست و هفتم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ریاضی عمومی 2 - گروه آمار و ریاضی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 ضرب بردار ها و خواص آنها کارشناسی شمسی زاده  اول (مجازی) دانلود
2  معادله ی خط و صفحه کارشناسی شمسی زاده  دوم (مجازی) دانلود
3 خطوط موازی و متقاطع کارشناسی شمسی زاده  سوم (مجازی) دانلود
4  توابع برداری کارشناسی شمسی زاده  چهارم (مجازی) دانلود
5 حل چند مثال در مورد توابع برداری کارشناسی شمسی زاده  پنجم (مجازی) دانلود
6 منحنی های پارامتری کارشناسی شمسی زاده  ششم (مجازی) دانلود
7 دستگاه مختصات فرنه کارشناسی شمسی زاده  هفتم (مجازی) دانلود
8   کارشناسی شمسی زاده  هشتم (مجازی) دانلود
9   کارشناسی شمسی زاده  نهم (مجازی) دانلود
10 فصل دوم کارشناسی شمسی زاده  دهم (مجازی) دانلود
11 فصل دوم کارشناسی شمسی زاده  یازدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ریاضی عمومی 2 -  گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 ضرب بردار ها و خواص آنها کارشناسی شمسی زاده  اول (مجازی) دانلود
2  معادله ی خط و صفحه کارشناسی شمسی زاده  دوم (مجازی) دانلود
3 خطوط موازی و متقاطع کارشناسی شمسی زاده  سوم (مجازی) دانلود
4  توابع برداری کارشناسی شمسی زاده  چهارم (مجازی) دانلود
5 حل چند مثال در مورد توابع برداری کارشناسی شمسی زاده  پنجم (مجازی) دانلود
6 منحنی های پارامتری کارشناسی شمسی زاده  ششم (مجازی) دانلود
7 دستگاه مختصات فرنه کارشناسی شمسی زاده  هفتم (مجازی) دانلود
8 حل مثال کارشناسی شمسی زاده  هشتم (مجازی) دانلود
9 حل چند مثال کارشناسی شمسی زاده  نهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبانی ماتریس و جبر خطی - گروه آمار و ریاضی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 ماتریس های تحویل شده ی سطری پلکانی از فصل اول کارشناسی شمسی زاده  اول (مجازی) دانلود
2 ماتریس های تحویل شده ی سطری پلکانی از فصل اول  کارشناسی شمسی زاده  دوم (مجازی) دانلود
3  ماتریس معکوس پذیر کارشناسی شمسی زاده  سوم (مجازی) دانلود
4   کارشناسی شمسی زاده  چهارم (مجازی) دانلود
5   کارشناسی شمسی زاده  پنجم (مجازی) دانلود
6   کارشناسی شمسی زاده  ششم (مجازی) دانلود
7 فصل اول حل دستگاه معادلات خطی کارشناسی شمسی زاده  هفتم (مجازی) دانلود
8 فصل اول حل دستگاه معادلات خطی کارشناسی شمسی زاده  هشتم (مجازی) دانلود
9 فصل دوم کارشناسی شمسی زاده  نهم (مجازی) دانلود
10 فصل دوم کارشناسی شمسی زاده  دهم (مجازی) دانلود
11 فصل دوم کارشناسی شمسی زاده  یازدهم (مجازی) دانلود
12 فصل دوم کارشناسی شمسی زاده  دوازدهم (مجازی) دانلود
13 فصل دوم کارشناسی شمسی زاده  سیزدهم (مجازی) دانلود
14 فصل دوم کارشناسی شمسی زاده  چهاردهم (مجازی) دانلود
15 فصل سوم کارشناسی شمسی زاده  پانزدهم (مجازی) دانلود
16 فصل سوم  کارشناسی شمسی زاده  شانزدهم (مجازی) دانلود
17 فصل سوم  کارشناسی شمسی زاده  هفدهم (مجازی) دانلود
18 فصل سوم  کارشناسی شمسی زاده  هجدهم (مجازی) دانلود
19 فصل سوم  کارشناسی شمسی زاده  نوزدهم (مجازی) دانلود
20 فصل سوم  کارشناسی شمسی زاده  بیستم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جبرخطی عددی - گروه آمار و ریاضی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1   کارشناسی شمسی زاده  اول (مجازی) دانلود
2 حل دستگاه معادلات خطی فصل اول کارشناسی شمسی زاده  دوم (مجازی) دانلود
3 مقادیر ویژه و بردارهای ویژه کارشناسی شمسی زاده  سوم (مجازی) دانلود
4 مقادیر ویژه کارشناسی شمسی زاده  چهارم (مجازی) دانلود
5 ضرب داخلی کارشناسی شمسی زاده  پنجم (مجازی) دانلود
6 نرم ها  کارشناسی شمسی زاده  ششم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0