پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تکنولوژی عالی بتن - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 ادامه-پایداری ابعادی کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد اول (مجازی) دانلود
2 ادامه-پایداری ابعادی کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد دوم (مجازی) دانلود
3 ادامه-پایداری ابعادی کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد سوم (مجازی) دانلود
4 دوام بتن کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد چهارم (مجازی) دانلود
5 دوام بتن- سیمان کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد پنجم (مجازی) دانلود
6 ادامه سیمان- سنگدانه کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد ششم (مجازی) دانلود
7 سنگدانه- پایان کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد هفتم (مجازی) دانلود
8 آغاز مواد افزودنی کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد هشتم (مجازی) دانلود
9 سنگدانه- پایان کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد نهم (مجازی) دانلود
10 طرح اختلاط- فصل 9 کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد دهم (مجازی) دانلود
11 ادامه-طرح اختلاط- فصل 9 کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد یازدهم (مجازی) دانلود
12 ادامه-طرح اختلاط- فصل 9 کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد دوازدهم (مجازی) دانلود
13 ادامه-طرح اختلاط- فصل 9 کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد سیزدهم (مجازی) دانلود
14 ادامه-طرح اختلاط- فصل 9 کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد چهاردهم (مجازی) دانلود
15 ادامه-طرح اختلاط- فصل 9 کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد پانزدهم (مجازی) دانلود
16 ادامه فصل دهم- جلسه پنجم کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد شانزدهم (مجازی) دانلود
17 جزوه دوم- فصل 1 کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد هفدهم (مجازی) دانلود
18 جزوه دوم- ادامه فصل 1 کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد هجدهم (مجازی) دانلود
19 جزوه دوم- بتن خاص- الیافی- توانمند کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد نوزدهم(مجازی) دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

طرح لرزه ای سازه ها - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 ادامه مرور 2800 کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد اول (مجازی) دانلود
2 ادامه مرور 2800 کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد دوم (مجازی) دانلود
3 ادامه مرور 2800 کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد سوم (مجازی) دانلود
4 ادامه مرور 2800 کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد چهارم (مجازی) دانلود
5 ادامه مرور 2800 کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد پنجم (مجازی) دانلود
6 ادامه مرور 2800 کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد ششم (مجازی) دانلود
7 ادامه مرور 2800 کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد هفتم (مجازی) دانلود
8 دیافراگم کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد هشم (مجازی) دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

سمینار و روش تحقیق - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 پاراگراف نویسی کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد اول (مجازی) دانلود
2 مقاله پنج پاراگرافی کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد دوم (مجازی) دانلود
3 مقاله علمی-چکیده نویسی کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد سوم (مجازی) دانلود
4 مقاله نویسی- شروع روش شناسی پژوهش کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد چهارم (مجازی) دانلود
5 مقاله نویسی- شروع روش شناسی پژوهش کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد پنجم (مجازی) دانلود
6 تدوین فرضیه کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد ششم (مجازی) دانلود
7 طرح تحقیق کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد هفتم (مجازی) دانلود
8 طرح تحقیق کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد هشتم (مجازی) دانلود
9 طرح تحقیق کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد نهم (مجازی) دانلود
10 طرح تحقیق - مثال کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد دهم (مجازی) دانلود
11 رفع اشکال کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد - دانلود
12 پروپزال نویسی- مثال 2 کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد یازدهم  (مجازی) دانلود
13 طرح تحقیق-پروپزال نویسی- مثال 3 کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد دوازدهم  (مجازی) دانلود
14 رفع اشکال کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد - دانلود
15 مقاله نویسی- شروع روش شناسی پژوهش کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد - دانلود
16 مقاله نویسی- شروع روش شناسی پژوهش کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد - دانلود
           


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

طرح لرزه ای - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 توزیع نیروی زلزله در پلان - دیافراگم کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد نهم دانلود
2 تحلیل طیفی کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد دهم دانلود
3 ضریب رفتار - پایان مقدمات کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد یازدهم دانلود
4 یادرآوری- طراحی سازه های بتنی کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد دوازدهم دانلود
5 ضریب رفتار-پایان مقدمات کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد سیزدهم دانلود
6 دیوار برشی- طراحی برشی کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد چهاردهم دانلود
7 دیوار برشی- طراحی خمشی-دیوار ويژه کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد پانزدهم دانلود
8 دیوار برشی- طراحی خمشی-دیوار ويژه کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد شانزدهم دانلود
9 مبحث 9 – شروع طرح لرزه ای- فصل 23 کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد هفدهم دانلود
10 مبحث 9 – شروع طرح لرزه ای- فصل 23 کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد هجدهم دانلود
11 دیوار برشی- مثال دیوار ويژه کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد نوزدهم دانلود
12 دیوار برشی- همبند- تیر رابط کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد بیستم دانلود
13 دیوار برشی- همبند- تیر رابط کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد بیست و یکم دانلود
14 قاب خمشی- ويژه- طرح لرزه ای کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد بیست و دوم دانلود
15 قاب خمشی- ويژه- طرح لرزه ای- اتصالات کارشناسی ارشد سازه دکتر معتقد بیست و سوم دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

بتن 2- گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 نمودار اندرکنش ستون کارشناسی دکتر معتقد اول (مجازی) دانلود
2 ستون کوتاه-نمودار اندرکنش کارشناسی دکتر معتقد دوم (مجازی) دانلود
3  ستون کوتاه- آرماتور در چهار وجه کارشناسی دکتر معتقد دوم (مجازی) دانلود
4 ستون لاغر کارشناسی دکتر معتقد چهارم و پنجم  (مجازی) دانلود
5 ستون لاغر- ضریب تشدید- بدون حرکت جانبی کارشناسی دکتر معتقد ششم (مجازی) دانلود
6 ستون لاغر- ضریب تشدید- با حرکت جانبی کارشناسی دکتر معتقد هفتم (مجازی) دانلود
7 پیوستگی بتن و فولاد- جلسه اول کارشناسی دکتر معتقد هشتم (مجازی) دانلود
9 پیوستگی بتن و فولاد- جلسه دوم کارشناسی دکتر معتقد نهم (مجازی) دانلود
10 پیوستگی بتن و فولاد- جلسه سوم کارشناسی دکتر معتقد دهم  (مجازی) دانلود
11 بهره برداری- ترک- خیز کارشناسی دکتر معتقد یازدهم (مجازی) دانلود
12 بهره برداری- خیز- ارتعاش کارشناسی دکتر معتقد دوازدهم (مجازی) دانلود
13 تحلیل قاب- دال یک طرفه- جلسه اول کارشناسی دکتر معتقد سیزدهم (مجازی) دانلود
14 ساختمان های بتنی- پروژه کارشناسی دکتر معتقد چهاردهم (مجازی) دانلود
15 تحلیل قاب- دال یک طرفه- جلسه دوم کارشناسی دکتر معتقد پانزدهم (مجازی) دانلود
16 تحلیل قاب- دال یک طرفه- جلسه سوم کارشناسی دکتر معتقد شانزدهم (مجازی) دانلود
17 تحلیل قاب- دال یک طرفه- جلسه سوم کارشناسی دکتر معتقد هفدهم (مجازی) دانلود
18 تحلیل قاب- دال یک طرفه- جلسه چهارم کارشناسی دکتر معتقد هجدهم (مجازی) دانلود
19 تحلیل قاب- دال یک طرفه- جلسه پنجم-تیرچه بلوک کارشناسی دکتر معتقد نوزدهم (مجازی) دانلود
20 تحلیل قاب- دال یک طرفه- جلسه ششم-تیرچه بلوک کارشناسی دکتر معتقد بیستم (مجازی) دانلود
21 تحلیل قاب- دال یک طرفه- جلسه هفتم-تیرچه بلوک کارشناسی دکتر معتقد بیست و یکم (مجازی) دانلود
22 تحلیل قاب- دال یک طرفه- باز توزیع لنگر کارشناسی دکتر معتقد بیست و دوم (مجازی) دانلود
23 دال دوطرفه کارشناسی دکتر معتقد بیست و سوم (مجازی) دانلود
           


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0