پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ارزیابی اثرات توسعه - گروه محیط زیست
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مقدمه، تعاریف کارشناسی ارشد  دکتر مددی دوم لینک ورود به کلاس
2 اهمیت ، اهداف و فواید ارزیابی اثرات توسعه کارشناسی ارشد دکتر مددی سوم لینک ورود به کلاس
3 سیر تحول ارزیابی در جهان و ایران، جایگاه ارزیابی در برنامه های توسعه کارشناسی ارشد دکتر مددی چهارم لینک ورود به کلاس
4 اشکال مختلف ارزیابی اثرات توسعه، جایگاه ارزیابی در برنامه ریزی، غربالگری کارشناسی ارشد دکتر مددی پنجم لینک ورود به کلاس
5 فرآیند ارزیابی اثرات توسعه، مرزبندی مطالعات کارشناسی ارشد دکتر مددی ششم لینک ورود به کلاس
6 روش چک لیست کارشناسی ارشد دکتر مددی هفتم لینک ورود به کلاس
7 چک لیست توصیفی، سنجشی، سنجشی-وزنی و روش ماتریس کارشناسی ارشد دکتر مددی هشتم لینک ورود به کلاس
8  ارزیابی اثرات توسعه به روش ماتریس ایرانی کارشناسی ارشد دکتر مددی نهم لینک ورود به کلاس
9 ارزیابی اثر، معیارهای تعیین اهمیت اثر، روش ICOLD، مقایسه روش چک لیست و ماتریس کارشناسی ارشد دکتر مددی دهم لینک ورود به کلاس
10 روش ارزیابی اثرات سریع (RIAM) کارشناسی ارشد دکتر مددی یازدهم لینک ورود به کلاس
11 کاربرد روش شبکه ها در ارزیابی اثرات توسعه کارشناسی ارشد دکتر مددی دوازدهم لینک ورود به کلاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سامانه اطلاعات جغرافیایی - گروه محیط زیست
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 تعاریف، مبانی و تاریخچه کارشناسی  دکتر مددی دوم لینک ورود به کلاس
2 ارکان برپایی سامانه اطلاعات جغرافیایی کارشناسی  دکتر مددی سوم لینک ورود به کلاس
3 ساختار داده کارشناسی  دکتر مددی چهارم لینک ورود به کلاس
4 توپولوژی کارشناسی  دکتر مددی پنجم لینک ورود به کلاس
5 تهیه نمونه داده برداری (شکل هندسی) کارشناسی  دکتر مددی ششم لینک ورود به کلاس
6 تهیه نمونه داده برداری (اطلاعات توصیفی) کارشناسی  دکتر مددی هفتم لینک ورود به کلاس
7 سیستم مختصات تصویر کارشناسی  دکتر مددی هشتم لینک ورود به کلاس
8  ساختار رابطه ای در داده های برداری، توابع پایه، تبدیل فرمت کارشناسی  دکتر مددی نهم لینک ورود به کلاس
9 ويرايش مشخصات توصيفي، پرسش‌هاي مربوط به مشخصات توصيفي کارشناسی  دکتر مددی دهم لینک ورود به کلاس
10 توابع نگهداری و تجزیه و تحلیل داده های توصیفی (توصیف آماری)، توابع تجزیه و تحلیل توام داده های مکانی و توصیفی (درونیابی) کارشناسی  دکتر مددی یازدهم لینک ورود به کلاس
11  استخراج اطلاعات از مدل رقومی ارتفاع. شیب، جهت دامنه، جهت جریان کارشناسی  دکتر مددی دوازدهم لینک ورود به کلاس
12 استخراج اطلاعات از مدل رقومی اردفاع: تراکم و امتداد جریان، تعیین محدوده حوزه آبخیز، میدان دید، سایه و روشن پستی و بلندی، طبقه بندی کارشناسی  دکتر مددی سیزدهم لینک ورود به کلاس
13 توابع Local، Focal، Zonal و Global، تابع حریم و معیارهای اندازه گیری، رویهم گذاری در ساختار رستری و برداری کارشناسی  دکتر مددی چهاردهم لینک ورود به کلاس
14 روابط منطقی در رویهم گذاری لایه ها، توابع انتخاب، برش، تلفیق، ادغام، حریم و فاصله در داده های برداری کارشناسی  دکتر مددی پانزدهم لینک ورود به کلاس
15 توابع تهیه خروجی، حاشیه نویسی، برچسب متون، الگوهای بافت و خطوط، سمبل های گرافیکی کارشناسی  دکتر مددی شانزدهم لینک ورود به کلاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبانی ارزیابی اثرات توسعه - گروه محیط زیست
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مروری بر جلسات حضوری، مقدمه و تعاریف کارشناسی  دکتر مددی سوم لینک ورود به کلاس
2 تاریخچه ارزیابی اثرات توسعه کارشناسی  دکتر مددی چهارم لینک ورود به کلاس
3 فرآیند ارزیابی اثرات توسعه کارشناسی  دکتر مددی پنجم لینک ورود به کلاس
4 حیطه یابی، شناسایی و ارزیابی اثر کارشناسی  دکتر مددی ششم لینک ورود به کلاس
5 انواع محدوده های اثر، شناسایی وضعیت موجود محیط زیست کارشناسی  دکتر مددی هفتم لینک ورود به کلاس
6  کسب و جمع آوری داده های پایه - بخش اول کارشناسی  دکتر مددی هشتم لینک ورود به کلاس
7  نحوه جمع آوری داده های وضعیت موجود محیط زیست - بخش دوم کارشناسی  دکتر مددی نهم(پارت1) لینک ورود به کلاس
8 پیش پردازش داده های هواشناسی دریافت شده، دریافت داده های کاربری اراضی و داده های مرکز آمار ایران کارشناسی  دکتر مددی نهم(پارت2) لینک ورود به کلاس
9 بررسی نحوه شناخت وضعیت موجود محیط زیست در پروژه های پالایشگاهی و سد سازی کارشناسی  دکتر مددی دهم لینک ورود به کلاس
10 مفهوم اثرات و شناسایی آنها، انواع اثر، اثرات آلودگی هوا بر انسان کارشناسی  دکتر مددی یازدهم لینک ورود به کلاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سنجش از دور تکمیلی - گروه محیط زیست
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مقدمه و تاریخچه کارشناسی ارشد  دکتر مددی دوم لینک ورود به کلاس
2 کاربردهای سنجش از دور،  مرور مبانی و تعاریف کارشناسی ارشد  دکتر مددی سوم لینک ورود به کلاس
3 انواع ماهواره ها، سنجنده ها کارشناسی ارشد  دکتر مددی چهارم لینک ورود به کلاس
4 انواع قدرت تفکیک کارشناسی ارشد  دکتر مددی پنجم لینک ورود به کلاس
5 خصوصیات تصاویر ماهواره ای کارشناسی ارشد  دکتر مددی ششم لینک ورود به کلاس
6 پیش پردازش تصاویر ماهواره ای، ترکیب رنگی کارشناسی ارشد  دکتر مددی هفتم لینک ورود به کلاس
7 رفتار طیفی گیاهان کارشناسی ارشد  دکتر مددی هشتم لینک ورود به کلاس
8  رفتار طیفی خاک، آب، ابر و برف، SCP کارشناسی ارشد  دکتر مددی نهم لینک ورود به کلاس
9 بهبود و بارزسازی تصویر، هیستوگرام تصویر، نسبت گیری طیفی، شاخص NDVI +نحوه دریافت تصاویر ماهواره ای از ناسا کارشناسی ارشد  دکتر مددی دهم لینک ورود به کلاس
10 معرفی برخی شاخص های طیفی، تفسیر بصری و عناصر تفسیر کارشناسی ارشد  دکتر مددی یازدهم لینک ورود به کلاس
11 مقایسه روش های تفسیر بصری و رقومی، روش های طبقه بندی تصویر، طبقه بندی نظارت نشده کارشناسی ارشد  دکتر مددی دوازدهم لینک ورود به کلاس
12 طبقه بندی نظارت شده، تعیین نمونه های تعلیمی، طبقه بندی حداکثر احتمال، ارزیابی صحت و پس پردازش کارشناسی ارشد  دکتر مددی سیزدهم لینک ورود به کلاس
13 روش های طبقه بندی تصویر پارامتریک و غیرپارامتریک، متداول و پیشرفته، پیکسل پایه و جزء پیکسل کارشناسی ارشد  دکتر مددی چهاردهم لینک ورود به کلاس
14  طبقه بندی شیء گرا، سنجش از دور حرارتی کارشناسی ارشد  دکتر مددی پانزدهم لینک ورود به کلاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0