پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مبانی ریاضی - گروه آمار و ریاضی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 منطق مقدماتی کارشناسی  مهندس ارتفاعات اول (مجازی) دانلود
2 پارت اول مجموعه کارشناسی  مهندس ارتفاعات دوم (مجازی) دانلود
3 پارت دوم مجموعه کارشناسی  مهندس ارتفاعات سوم (مجازی) دانلود
4 پارت سوم مجموعه کارشناسی  مهندس ارتفاعات چهارم (مجازی) دانلود
5 پارت اول رابطه و تابع  کارشناسی  مهندس ارتفاعات پنجم (مجازی) دانلود
6 پارت دوم رابطه و تابع کارشناسی  مهندس ارتفاعات ششم (مجازی) دانلود
7 پارت سوم رابطه و تابع کارشناسی  مهندس ارتفاعات هفتم (مجازی) دانلود
8 پارت چهارم رابطه و تابع کارشناسی  مهندس ارتفاعات هشتم (مجازی) دانلود
9 پارت پنجم رابطه و تابع کارشناسی  مهندس ارتفاعات نهم (مجازی) دانلود
10  پارت ششم رابطه و تابع کارشناسی  مهندس ارتفاعات دهم (مجازی) دانلود
11 پارت هفتم رابطه و تابع کارشناسی  مهندس ارتفاعات یازدهم (مجازی) دانلود
12 پارت هشتم رابطه و تابع  کارشناسی  مهندس ارتفاعات دوازدهم (مجازی) دانلود
13 رفع اشکال از فصل اول کارشناسی  مهندس ارتفاعات سیزدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ریاضی عمومی 1 - مشترک گروه های آموزشی دانشکده فنی و مهندسی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 توابع کارشناسی  مهندس ارتفاعات اول (مجازی) دانلود
2 پارت اول حد و پیوستگی کارشناسی  مهندس ارتفاعات دوم (مجازی) دانلود
3 پارت دوم حد و پیوستگی کارشناسی  مهندس ارتفاعات سوم (مجازی) دانلود
4 پارت سوم حد و پیوستگی کارشناسی  مهندس ارتفاعات چهارم (مجازی) دانلود
5 پارت اول مشتق کارشناسی  مهندس ارتفاعات پنجم (مجازی) دانلود
6 پارت دوم مشتق کارشناسی  مهندس ارتفاعات ششم (مجازی) دانلود
7 پارت سوم مشتق/پارت اول کاربرد مشتق کارشناسی  مهندس ارتفاعات هفتم (مجازی) دانلود
8 پارت دوم کاربرد مشتق کارشناسی  مهندس ارتفاعات هشتم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ریاضی عمومی 2 - گروه زیست شناسی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 اعداد مختلط کارشناسی  مهندس ارتفاعات اول (مجازی) دانلود
2 پارت اول مبحث ماتریس کارشناسی  مهندس ارتفاعات دوم (مجازی) دانلود
3 پارت دوم مبحث ماتریس کارشناسی  مهندس ارتفاعات سوم (مجازی) دانلود
4 پارت سوم مبحث ماتریس کارشناسی  مهندس ارتفاعات چهارم (مجازی) دانلود
5 دنباله و سری ، پارت اول کارشناسی  مهندس ارتفاعات پنجم (مجازی) دانلود
6 دنباله و سری ، پارت دوم کارشناسی  مهندس ارتفاعات ششم (مجازی) دانلود
7 پارت سوم دنباله و سری کارشناسی  مهندس ارتفاعات هفتم (مجازی) دانلود
8 پارت اول توابع چند متغیره کارشناسی  مهندس ارتفاعات هشتم (مجازی) دانلود
9  پارت دوم توابع چند متغیره کارشناسی  مهندس ارتفاعات نهم (مجازی) دانلود
10  پارت سوم توابع چند متغیره کارشناسی  مهندس ارتفاعات دهم (مجازی) دانلود
11 پارت چهارم توابع چند متغیره کارشناسی  مهندس ارتفاعات یازدهم (مجازی) دانلود
12 پارت پنجم توابع چند متغیره کارشناسی  مهندس ارتفاعات دوازدهم (مجازی) دانلود
13 رفع اشکال فصل اول و سوم کارشناسی  مهندس ارتفاعات سیزدهم (مجازی) دانلود
14 پارت اول میان ترم کارشناسی  مهندس ارتفاعات چهاردهم (مجازی) دانلود
15 پارت دوم میان ترم کارشناسی  مهندس ارتفاعات پانززدهم (مجازی) دانلود
16 پارت سوم میان ترم کارشناسی  مهندس ارتفاعات شانزدهم (مجازی) دانلود
17 پارت چهارم میان ترم کارشناسی  مهندس ارتفاعات هفدهم (مجازی) دانلود
18 رفع اشکال فصل سوم کارشناسی  مهندس ارتفاعات هجدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0