پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تاسیسات الکتریکی - گروه مهندسی برق الکترونیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 روشنایی کارشناسی مهندس فطانت اول (مجازی) دانلود
فایل PDF
2 روشنایی کارشناسی مهندس فطانت دوم (مجازی) دانلود
فایل PDF
3 محاسبات روشنایی (روش نقطه به نقطه) کارشناسی مهندس فطانت سوم (مجازی) دانلود
فایل PDF
4 محاسبات روشنایی (روش شار نوری- قسمت 1/2) کارشناسی مهندس فطانت چهارم (مجازی) دانلود
فایل PDF
5 محاسبات روشنایی (روش شار نوری- قسمت 2/2) کارشناسی مهندس فطانت پنجم (مجازی) دانلود
فایل PDF
6 روشنایی معابر کارشناسی مهندس فطانت ششم (مجازی) دانلود
فایل PDF
7 روشنایی معابر (محاسبات) کارشناسی مهندس فطانت هفتم (مجازی) دانلود
فایل PDF
8 جبران سازی توان راکتیو- اصلاح ضریب قدرت کارشناسی مهندس فطانت هشتم (مجازی) دانلود
فایل PDF
9 سیمها و کابل ها کارشناسی مهندس فطانت نهم (مجازی) دانلود
فایل PDF
10  جریان مجاز سیمها و کابل ها ی فشار ضعیف کارشناسی مهندس فطانت دهم (مجازی) دانلود
فایل PDF
11 تعیین مقاطع سیمهای عایق دار و کابلها ( قسمت 1/3) کارشناسی مهندس فطانت یازدهم  (مجازی) دانلود
فایل PDF
12 تعیین مقاطع سیمهای عایق دار و کابلها ( قسمت 2/3) کارشناسی مهندس فطانت دوازدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
فایل PDF
13 تعیین مقاطع سیمهای عایق دار و کابلها ( قسمت 3/3) کارشناسی مهندس فطانت سیزدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
فایل PDF
14 زمین کردن حفاظتی کارشناسی مهندس فطانت چهاردهم (مجازی) دانلود
فایل PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

مباحث ویژه - گروه مهندسی برق الکترونیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مقدمات و تعاریف کارآفرینی کارشناسی مهندس فطانت اول (مجازی) دانلود
فایل PDF
2 آزمون های ویژگی های شخصیتی کارشناسی مهندس فطانت دوم (مجازی) دانلود
فایل PDF
3 خلاقیت و نوآوری کارشناسی مهندس فطانت سوم (مجازی) دانلود
فایل PDF
4 روش های افزایش خلاقیت کارشناسی مهندس فطانت چهارم (مجازی) دانلود
فایل PDF
5 روش های افزایش خلاقیت کارشناسی مهندس فطانت پنجم (مجازی) دانلود
فایل PDF
6 کارآفرینی - کارتیمی (قسمت 1/2) کارشناسی مهندس فطانت ششم (مجازی) دانلود
فایل PDF
7 کارآفرینی - کارتیمی (قسمت 2/2) کارشناسی مهندس فطانت هفتم (مجازی) دانلود
فایل PDF
8 کارآفرینی - کارتیمی (همکاری) کارشناسی مهندس فطانت هشتم (مجازی) دانلود
فایل PDF
9 طرح تجاری (مقدمات) کارشناسی مهندس فطانت نهم (مجازی) دانلود
فایل PDF
10 طرح تجاری یک صفحه ای (قسمت 1/2) کارشناسی مهندس فطانت دهم (مجازی) دانلود
فایل PDF
11 طرح تجاری یک صفحه ای (قسمت 2/2) کارشناسی مهندس فطانت یازدهم (مجازی) دانلود
فایل PDF
12 طرح تجاری کامل (قسمت 1/2) کارشناسی مهندس فطانت دوازدهم (مجازی) دانلود
فایل PDF
13 طرح تجاری کامل (قسمت 2/2) کارشناسی مهندس فطانت سیزدهم (مجازی) دانلود
فایل PDF
14 چند نکته در طرح تجاری- تامین مالی- تفکر استراتژیک- مفهوم تمایز کارشناسی مهندس فطانت چهاردهم (مجازی) دانلود
فایل PDF
15 مدیریت ریسک - بیمه کارشناسی مهندس فطانت پانزدهم (مجازی) دانلود
فایل PDF
16 مباحث حقوقی – دارایی های فکری کارشناسی مهندس فطانت شانزدهم (مجازی) دانلود
فایل PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انرژی و توسعه پایدار - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 انرژی، محیط زیست و توسعه پایدار کارشناسی فطانت اول (مجازی) دانلود
فایل PDF
2 انرژی، محیط زیست و توسعه پایدار کارشناسی فطانت دوم (مجازی) دانلود
فایل PDF
3 انرژی های تجدید پذیر کارشناسی فطانت سوم (مجازی) دانلود
فایل PDF
4 انرژی خورشیدی کارشناسی فطانت چهارم (مجازی) دانلود
فایل PDF
5 انرژی بادی کارشناسی فطانت پنجم (مجازی) دانلود
فایل PDF
6 ذخیره سازی انرژی کارشناسی فطانت ششم (مجازی) دانلود
فایل PDF
7 مدیریت انرژی کارشناسی فطانت هفتم (مجازی) دانلود
فایل PDF
8 مدیریت مصرف انرژی در ساختمان (قسمت 1/2) کارشناسی فطانت هشتم (مجازی) دانلود
فایل PDF
9 مدیریت مصرف انرژی در ساختمان (قسمت 2/2) کارشناسی فطانت نهم (مجازی) دانلود
فایل PDF
10 برچسب انرژی ساختمان (تا صفحه 13) کارشناسی فطانت دهم (مجازی) دانلود
فایل PDF
۱۱ مدیریت کربن - ردپای کربن- منحني زيست محيطي كوزنتس کارشناسی مهندس فطانت یازدهم (مجازی) دانلود
فایل PDF
12 مدیریت پسماند و انرژی - اقتصاد چرخشی کارشناسی مهندس فطانت دوازدهم (مجازی) دانلود
فایل PDF
13 پیوند آب، انرژی و غذا کارشناسی مهندس فطانت سیزدهم (مجازی) دانلود
فایل PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0