پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سیستماتیک گیاهی 1 - گروه زیست شناسی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 معرفی روابط خویشاوندی Embryophytes کارشناسی دکتر نوع دوست پنجم دانلود
2 روابط تکاملی و چرخه زندگی جگرواش ها کارشناسی دکتر نوع دوست ششم دانلود
3 روابط تکاملی و چرخه زندگی شاخ واشها و خزه های واقعی کارشناسی دکتر نوع دوست هفتم دانلود
4 تیره Polysporangiophytes و Rhyniophyta کارشناسی دکتر نوع دوست هشتم دانلود
5 Lycopodiophyta کارشناسی دکتر نوع دوست نهم دانلود
6 Euphyllophytes و راسته Ophioglossales کارشناسی دکتر نوع دوست دهم دانلود
7 راسته های Equisetales، Maratiales و Polypodiales کارشناسی دکتر نوع دوست یازدهم دانلود
8 ادامه مبحث  polypodiales کارشناسی دکتر نوع دوست دوازدهم دانلود
9 woody plants کارشناسی دکتر نوع دوست سیزدهم دانلود
10 gymnosperms کارشناسی دکتر نوع دوست چهاردهم دانلود
11 conifers کارشناسی دکتر نوع دوست پانزدهم دانلود
12 gymnosperms کارشناسی دکتر نوع دوست شانزدهم دانلود
13 Magnoliids و Nymphaeales کارشناسی دکتر نوع دوست هفدهم دانلود
14 راسته های  Monocotyledons کارشناسی دکتر نوع دوست هجدهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

سیستماتیک گیاهی ۲ - گروه زیست شناسی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1   کارشناسی دکتر نوع دوست چهارم دانلود
2 تیره Papaveraceae کارشناسی دکتر نوع دوست پنجم دانلود
3 راسته Buxales و Proteales کارشناسی دکتر نوع دوست ششم دانلود
4   کارشناسی دکتر نوع دوست هفتم دانلود
5 تیره Hamamelidaceae  تا  Saxifragaceae کارشناسی دکتر نوع دوست هشتم دانلود
6  راسته Vitales  و Saxifragales کارشناسی دکتر نوع دوست نهم دانلود
7 تیره Aizoaceae، Amaranthaceae وNyctaginaceae کارشناسی دکتر نوع دوست دهم دانلود
8 cactaceae و caryophyllaceae کارشناسی دکتر نوع دوست یازدهم دانلود
9 polygonaceae و plumbaginaceae کارشناسی دکتر نوع دوست دوازدم دانلود
10 portulacaceae و tamaricaceae و droseraceae کارشناسی دکتر نوع دوست سیزدهم دانلود
11 راسته های Geraniales و Myrtales کارشناسی دکتر نوع دوست چهاردهم دانلود
12 راسته Brassicales و ادامه راسته Myrtales کارشناسی دکتر نوع دوست پانزدهم دانلود
13 ادامه راسته Brassicales کارشناسی دکتر نوع دوست شانزدهم دانلود
14 راسته Malvales کارشناسی دکتر نوع دوست هفدهم دانلود
15 ادامه راسته  Malvales  و راسته Sapindales کارشناسی دکتر نوع دوست هجدهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

گیاهان دارویی - گروه زیست شناسی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مقدمه و آشنایی با تاریخچه گیاهان دارویی در ایران و جهان کارشناسی دکتر نوع دوست اول (مجازی) دانلود
2 جایگاه و اهمیت اقتصادی گیاهان دارویی در ایران و جهان کارشناسی دکتر نوع دوست دوم (مجازی) دانلود
3 چالش ها و ضرورت توجه به گیاهان دارویی در ایران کارشناسی دکتر نوع دوست سوم (مجازی) دانلود
4 مواد موثره گیاهان کارشناسی دکتر نوعدوست چهارم (مجازی) دانلود
5 ادامه مبحث مواد موثره گیاهان دارویی کارشناسی دکتر نوعدوست پنجم (مجازی) دانلود
6 عوامل موثر بر رشد و نمو گیاهان دارویی کارشناسی دکتر نوعدوست ششم (مجازی) دانلود
7 تکثیر و ازدیاد گیاهان دارویی کارشناسی دکتر نوعدوست هفتم (مجازی) دانلود
8 برداشت و خشک کردن گیاهان دارویی کارشناسی دکتر نوعدوست هشتم (مجازی) دانلود
9 معرفی مهمترین گیاهان دارویی و کاربردها و اثرات (بخش ۱) کارشناسی دکتر نوعدوست نهم (مجازی) دانلود
10 معرفی مهمترین گیاهان دارویی و کاربردها و اثرات (بخش ۲) کارشناسی دکتر نوعدوست دهم (مجازی) دانلود
11 مهمترین گیاهان دارویی و کاربردها و اثرات (بخش ۳) کارشناسی دکتر نوعدوست یازدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0