پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

طراحی الگوریتم - گروه مهندسی کامپیوتر
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 حل روابط بازگشتی کارشناسی مهندس شمس اول دانلود
2 حل روابط بازگشتی کارشناسی مهندس شمس دوم دانلود
3 روش تقسیم و حل کارشناسی مهندس شمس سوم دانلود
4 تقسیم وحل(پارت دوم) کارشناسی مهندس شمس چهارم دانلود
5 برنامه نویسی پویا(پارت اول) کارشناسی مهندس شمس پنجم دانلود
6 برنامه نویسی پویا(پارت دوم) کارشناسی مهندس شمس ششم دانلود
7 برنامه نویسی پویا کارشناسی مهندس شمس هفتم دانلود
8 برنامه نویسی پویا کارشناسی مهندس شمس هشتم دانلود
9 برنامه نویسی پویا کارشناسی مهندس شمس نهم دانلود
10 برنامه نویسی پویا کارشناسی مهندس شمس دهم دانلود
11 برنامه نویسی پویا کارشناسی مهندس شمس یازدهم دانلود
12 روش حریصانه کارشناسی مهندس شمس دوازدهم دانلود
13 روش حریصانه کارشناسی مهندس شمس سیزدهم دانلود
14 روش حریصانه+پروژه کارشناسی مهندس شمس چهاردهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه نویسی پیشرفته - گروه آمار و ریاضی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 توابع در ++C کارشناسی مهندس شمس اول دانلود
2 توابع کارشناسی مهندس شمس دوم دانلود
3 ارسال آرایه به تابع کارشناسی مهندس شمس سوم دانلود
4 توابع(پارت سوم) کارشناسی مهندس شمس چهارم دانلود
5 توابع(پارت چهارم) کارشناسی مهندس شمس پنجم دانلود
6 رشته(پارت اول) کارشناسی مهندس شمس ششم دانلود
7 رشته(پارت دوم) کارشناسی مهندس شمس هفتم دانلود
8 رشته(پارت سوم) کارشناسی مهندس شمس هشتم دانلود
9 رشته کارشناسی مهندس شمس نهم دانلود
10 رشته کارشناسی مهندس شمس دهم دانلود
11 رشته کارشناسی مهندس شمس یازدهم دانلود
12 اشاره گر کارشناسی مهندس شمس دوازدهم دانلود
13 اشاره گر کارشناسی مهندس شمس سیزدهم دانلود
14 اشاره گر کارشناسی مهندس شمس چهاردهم دانلود
15 اشاره گر کارشناسی مهندس شمس پانزدهم دانلود
16 اشاره گر کارشناسی مهندس شمس شانزدهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی- گروه مهندسی برق الکترونیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 الگوریتم شرطی و فلوچارت کارشناسی مهندس شمس اول (مجازی) دانلود
2 حلقه تکرار کارشناسی مهندس شمس دوم (مجازی) دانلود
3 حلقه تکرار (پارت دوم) کارشناسی مهندس شمس سوم (مجازی) دانلود
4 حلقه تکرار(پارت سوم) کارشناسی مهندس شمس چهارم (مجازی) دانلود
5 حلقه تکرار(پارت چهارم) کارشناسی مهندس شمس پنجم (مجازی) دانلود
6 حلقه تکرار(پارت پنجم) کارشناسی مهندس شمس ششم (مجازی) دانلود
7 حلقه تکرار کارشناسی مهندس شمس هفتم (مجازی) دانلود
8 حلقه تکرار کارشناسی مهندس شمس هشتم (مجازی) دانلود
9 مقدمات برنامه نویسی کارشناسی مهندس شمس نهم (مجازی) دانلود
10 ساختارهای تصمیم گیری کارشناسی مهندس شمس دهم  (مجازی) دانلود
11 ساختارهای تصمیم گیری کارشناسی مهندس شمس یازدهم (مجازی) دانلود
12 ساختارهای تصمیم گیری کارشناسی مهندس شمس دوازهم (مجازی) دانلود
13 حلقه تکرار در برنامه نویسی کارشناسی مهندس شمس سیزدهم (مجازی) دانلود
14 حلقه تکرار در برنامه نویسی کارشناسی مهندس شمس چهاردهم (مجازی) دانلود
15 حلقه تکرار کارشناسی مهندس شمس پانزدهم (مجازی) دانلود
16 حلقه تکرار کارشناسی مهندس شمس شانزدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارگاه کامپیوتر - گروه مهندسی کامپیوتر
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 آموزشword (پارت اول) کارشناسی مهندس شمس اول دانلود
2 آموزشword (پارت دوم) کارشناسی مهندس شمس دوم دانلود
3 آموزش word کارشناسی مهندس شمس سوم دانلود
4 آموزش word کارشناسی مهندس شمس چهارم دانلود
5 آموزش word کارشناسی مهندس شمس پنجم دانلود
6 آموزش word کارشناسی مهندس شمس ششم دانلود
7 آموزش word کارشناسی مهندس شمس هفتم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0