پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فناوری تولید انواع کاغذ - گروه مهندسی صنایع سلولوزی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 معرفی خصوصیات انواع کاغذ و شرایط لازم در تولید آنها کارشناسی ارشد  دکتر رضایتی سوم ورود به کلاس
2 معرفي سيستم هاي پوشش دهي و لمينت كردن کاغذ و مقوا کارشناسی ارشد  دکتر رضایتی چهارم ورود به کلاس
3 پوشش دهی با پلاستیک از طریق اکستروژن و آغشته سازی کارشناسی ارشد  دکتر رضایتی پنجم ورود به کلاس
4 مقوای جعبه ای کارشناسی ارشد  دکتر رضایتی ششم ورود به کلاس
5 مقوای کنگره ای کارشناسی ارشد  دکتر رضایتی هفتم ورود به کلاس
6 پارامترهاي كنترلي توليد مقوای کنگره ای کارشناسی ارشد  دکتر رضایتی هشتم ورود به کلاس
7 شرايط چسب خوري مقوا كنگره اي کارشناسی ارشد  دکتر رضایتی نهم ورود به کلاس
8 معرفی تست های مورد استفاده در ارزیابی کارتن کارشناسی ارشد  دکتر رضایتی دهم ورود به کلاس
9 عوامل محيطي موثر بر كيفيت مقوا و كاغذ کارشناسی ارشد  دکتر رضایتی یازدهم و دوازدهم ورود به کلاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاغذسازی ۲ - گروه مهندسی صنایع سلولوزی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 دستگاه های لازم برای آماده سازی خمیر از انواع خمیرکاغذ مصرفی کارشناسی دکتر رضایتی چهارم ورود به کلاس
2 تولیدکاغذ و مقوا 1-تاریخچه ماشین کاغذ و رولها کارشناسی دکتر رضایتی پنجم ورود به کلاس
3 پوشش رولهای در ماشین کاغذ کارشناسی دکتر رضایتی ششم ورود به کلاس
4 پارچه های ماشین کاغذ کارشناسی دکتر رضایتی هفتم ورود به کلاس
5 مواد اوليه براي كاغذسازي کارشناسی دکتر رضایتی هشتم ورود به کلاس
6 مواد اوليه - پرکننده- براي كاغذسازي کارشناسی دکتر رضایتی نهم ورود به کلاس
7 مواد اوليه - پرکننده- براي كاغذسازي کارشناسی دکتر رضایتی دهم ورود به کلاس
8 ویژگی های پرکننده ها براي كاغذسازي کارشناسی دکتر رضایتی یازدهم ورود به کلاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موازنه جرم و انرژی - گروه مهندسی صنایع سلولوزی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 معرفی کسر جرمی، کسر مولی و کسر حجمی کارشناسی دکتر رضایتی سوم ورود به کلاس
2 تبدیل واحدها، دما و فشار کارشناسی دکتر رضایتی چهارم و پنجم ورود به کلاس
3 معرفی واحد فشار-معادلات شیمیایی استیکیومتری کارشناسی دکتر رضایتی ششم و هفتم ورود به کلاس
4 مفاهیم موازنه جرم و انرژی کارشناسی دکتر رضایتی هشتم ورود به کلاس
5 مفاهیم موازنه جرم و انرژی کارشناسی دکتر رضایتی نهم ورود به کلاس
6 موازنه مواد- سیستم با زیز سیستم- جریان برگشتی- کنارگذر- بازیابی و... کارشناسی دکتر رضایتی دهم ورود به کلاس(پارت1)
ورود به کلاس(پارت2)
7 قانون گازهاي كامل کارشناسی دکتر رضایتی یازدهم ورود به کلاس
8 قانون گازهاي حقيقي و قانون دالتون – قانون آماگات کارشناسی دکتر رضایتی دوازدهم ورود به کلاس
9 نمودارهای فاز وضعیت یک ماده – فشار بخار-نقطه شبنم- نقطه حباب- دمای اشباع- فشار اشباع- گرمای نهان گرمای محسوس کارشناسی دکتر رضایتی سیزدهم و چهاردهم ورود به کلاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فناوری های پیشرفته تولید کاغذ - گروه مهندسی صنایع سلولوزی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 سیستم جریان نزدیک شو و جعبه تغذیه  و انواع آن در ماشین کاغذ کارشناسی ارشد  دکتر رضایتی سوم ورود به کلاس
2 جعبه تغذیه در ماشین کاغذسازی کارشناسی ارشد  دکتر رضایتی چهارم و پنجم ورود به کلاس
3 جعبه تغذیه و بخش شکل گیری کارشناسی ارشد  دکتر رضایتی ششم ورود به کلاس
4 بخش شکل گیری کارشناسی ارشد  دکتر رضایتی هفتم ورود به کلاس
5 ادامه بخش شکل گیری میز ماشین کاغذسازی کارشناسی ارشد  دکتر رضایتی هشتم ورود به کلاس
6 ادامه بخش شکل گیری میز ماشین کاغذسازی کارشناسی ارشد دکتر رضایتی نهم ورود به کلاس
7 کلوخه شدن و شکلگیری کاغذ کارشناسی ارشد دکتر رضایتی دهم ورود به کلاس
8 کلوخه شدن، ماندگاری و ذهکشی در کاغذسازی کارشناسی ارشد دکتر رضایتی یازدهم ورود به کلاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فناوری خمیرکاغذ - گروه مهندسی صنایع سلولوزی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 انواع مواد لیگنوسلولزی و -خرده چوبها و شاخصهای کیفی اثرگذار آنها در تولید خمیرکاغذ کارشناسی دکتر رضایتی سوم ورود به کلاس
2 روشهای مکانیکی خمیرسازی کارشناسی  دکتر رضایتی چهارم و پنجم ورود به کلاس
3 خمیرسازی شمیایی(سولفیت) کارشناسی  دکتر رضایتی ششم ورود به کلاس
4 خمیرسازی کرافت کارشناسی  دکتر رضایتی هفتم و هشتم ورود به کلاس
5 واکنشها و سینتیک خمیرسازی کرافت کارشناسی  دکتر رضایتی نهم ورود به کلاس
6 خمیرسازی کرافت- مایع پخت و محاسبات آن کارشناسی  دکتر رضایتی دهم ورود به کلاس
7 فاکتور H کارشناسی  دکتر رضایتی یازدهم ورود به کلاس
8 روابط بین عوامل موثر بر پخت کرافت بر ویسکوزیته  
 ؛ پارامترهاي اندازه گيري خواص خمير، فرآیند پیوسته و ناپیوسته
کارشناسی  دکتر رضایتی دوازدهم و سیزدهم ورود به کلاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شیمی کاغذسازی - گروه مهندسی صنایع سلولوزی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 خواص شیمیایی لیگنین و استخراج آن کارشناسی ارشد دکتر رضایتی سوم ورود به کلاس
2 ادامه خواص شیمیایی لیگنین و استخراج آن کارشناسی ارشد دکتر رضایتی چهارم ورود به کلاس
3 شبکه الیاف سلولزی کارشناسی ارشد دکتر رضایتی پنجم ورود به کلاس
4 مدلهاي توصيفي براي مقاومت كاغذ کارشناسی ارشد دکتر رضایتی ششم ورود به کلاس
5 فرآیند شکل گیری کاغذ کارشناسی ارشد دکتر رضایتی هفتم ورود به کلاس
6 شیمی سطح و سیستم کاغذسازی کارشناسی ارشد دکتر رضایتی هشتم ورود به کلاس
7 ادامه شیمی سطح و سیستم کاغذسازی کارشناسی ارشد دکتر رضایتی نهم ورود به کلاس(پارت1)
ورود به کلاس(پارت2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0