پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

بوم شناسی عمومی - گروه جنگلداری
نام درس
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 عوامل موثر بر اکوسیستم کارشناسی دکتر مرادی پنجم دانلود
2 عوامل موثر بر اکوسیستم (نور) کارشناسی دکتر مرادی ششم دانلود
3 عوامل موثر بر اکوسیستم (ادامه نور+بارش) کارشناسی دکتر مرادی هفتم دانلود
4 عوامل موثر بر اکوسیستم (آتش، باد) کارشناسی دکتر مرادی هشتم دانلود
5 عوامل موثر بر اکوسیستم (چرخه ازت و کربن) کارشناسی دکتر مرادی نهم دانلود
6 چرخه فسفر کارشناسی دکتر مرادی دهم دانلود
7 جمعیت کارشناسی دکتر مرادی یازدهم دانلود
8 ادامه جمعیت کارشناسی دکتر مرادی دوازدهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنگلشناسی مناطق خشک و نیمه خشک - گروه جنگلداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 جنگلهای زاگرس کارشناسی ارشد دکتر مرادی هفتم دانلود
2 جایگاه زاگرس در جغرافیای جنگلهای درنیا کارشناسی ارشد دکتر مرادی هشتم دانلود
3 سازندهای جنگلی زاگرس کارشناسی ارشد دکتر مرادی نهم دانلود
4 جوامع گیاهی مهم  کارشناسی ارشد دکتر مرادی دهم دانلود
5 گیاکان زاگرس (چوبی، خاردار، بقولات) کارشناسی ارشد دکتر مرادی یازدهم دانلود
6 آسیب شناسی زاگرس کارشناسی ارشد دکتر مرادی دوازدهم دانلود
7  آسیب شناسی زاگرس+نیازرویشگاهی  کارشناسی ارشد دکتر مرادی سیزدهم دانلود
8 نیاز رویشگاهی کارشناسی ارشد دکتر مرادی چهاردهم دانلود
9 جنگلهای ارسباران+فلات مرکزی ایران کارشناسی ارشد دکتر مرادی پانزدهم دانلود
10 جنگلهای خلیجی عمانی کارشناسی ارشد دکتر مرادی شانزدهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اکوفیزیولوژی درختان جنگل - گروه جنگلداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 پاسخ فتوسنتر به دی اکسید کربن کارشناسی ارشد دکتر مرادی ششم دانلود
2 الگوی جذب نور و تثبیت دی اکسید کربن کارشناسی ارشد دکتر مرادی هفتم دانلود
3 متابولیسم CAM کارشناسی ارشد دکتر مرادی هشم دانلود
4 نور+اکوفیزیولوژی نمو کارشناسی ارشد دکتر مرادی نهم دانلود
5 اکوفیزیولوژی نمو (درجه حرارت) کارشناسی ارشد دکتر مرادی دهم دانلود
6 گیاه پالایی، فییزولوژی تنش کارشناسی ارشد دکتر مرادی یازدهم و دوازدهم دانلود
7 فییزولوژی تنش، مولکولهای پیام رسان کارشناسی ارشد دکتر مرادی سیزدهم و چهاردهم دانلود
8 تنش آبی، حرارتی، سرما، تنش آلودگی کارشناسی ارشد دکتر مرادی پانزدهم و شانزدهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0