پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آزمايشات منابع طبيعي - گروه جنگلداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 طرح کاملا تصادفی1 کارشناسی دکتر بصیری دوم دانلود
2 طرح کاملا تصادفی2 کارشناسی دکتر بصیری سوم دانلود
3 آزمون های مقایسات چندگانه1 کارشناسی دکتر بصیری چهارم دانلود
4 آزمون های مقایسات چندگانه2 کارشناسی دکتر بصیری پنجم دانلود
5 طرح بلوک کامل تصادفی1 کارشناسی دکتر بصیری ششم دانلود
6 طرح بلوک کامل تصادفی2 کارشناسی دکتر بصیری هفتم دانلود
7 تمرینات طرح کامل تصادفی کارشناسی دکتر بصیری هشتم دانلود
8 تمرینات طرح بلوک و مقایسات چندگانه کارشناسی دکتر بصیری نهم دانلود
9 طرح مربع لاتين1 کارشناسی دکتر بصیری دهم دانلود
10 طرح مربع لاتين (تمرينات) کارشناسی دکتر بصیری یازدهم دانلود
11 طرح فاکتوریل کارشناسی دکتر بصیری دوازدهم دانلود
12 حل تمرين طرح فاكتوريل کارشناسی دکتر بصیری سیزدهم دانلود
13 طرح کرتهای خرد شده کارشناسی دکتر بصیری چهاردهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمار - گروه جنگلداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 آمار توصیفی1 کارشناسی دکتر بصیری چهارم دانلود
2 آمار توصیفی2 و توزیع نرمال کارشناسی دکتر بصیری پنجم دانلود
3 توزیع نرمال2 کارشناسی دکتر بصیری ششم دانلود
4 معیارهای پراکنش و ضریب شکل کارشناسی دکتر بصیری هفتم دانلود
5 آزمون تفاوت1 کارشناسی دکتر بصیری هشتم دانلود
6 آزمون z دو نمونه کارشناسی دکتر بصیری نهم دانلود
7 حل تمرينات بخش1 کارشناسی دکتر بصیری دهم دانلود
8 حل تمرينات بخش دوم کارشناسی دکتر بصیری یازدهم دانلود
9 حل تمرین بخش سوم کارشناسی دکتر بصیری دوازدهم دانلود
10 حل تمرين بخش چهارم کارشناسی دکتر بصیری سیزدهم دانلود
11  آزمون های دو نمونه کارشناسی دکتر بصیری چهاردهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنوع زیستی - گروه جنگلداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 سطوح تنوع کارشناسی ارشد دکتر بصیری دوم دانلود
2 روشهای اندازه گیری تنوع کارشناسی ارشد دکتر بصیری سوم دانلود
3 شاخصهای ناهمگنی کارشناسی ارشد دکتر بصیری چهارم دانلود
4 شاخصهای یکنواختی کارشناسی ارشد دکتر بصیری پنجم دانلود
5 شاخصهای پارامتری کارشناسی ارشد دکتر بصیری ششم دانلود
6 توزیع هندسی کارشناسی ارشد دکتر بصیری هفتم دانلود
7 توزیع سری لگاریتمی کارشناسی ارشد دکتر بصیری هشتم دانلود
8 توزيع لوگ نرمال1 کارشناسی ارشد دکتر بصیری نهم دانلود
9  توزيع لوگ نرمال2 کارشناسی ارشد دکتر بصیری دهم دانلود
10 مدل عصای شکسته و آماره کیو کارشناسی ارشد دکتر بصیری یازدهم دانلود
11 منحني درجه بندي تنوع کارشناسی ارشد دکتر بصیری دوازدهم دانلود
12 تجزيه تنوع1 کارشناسی ارشد دکتر بصیری سیزدهم دانلود
13 تجزیه تنوع2 کارشناسی ارشد دکتر بصیری چهاردهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمار (بخش عملی)- گروه جنگلداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 آمار توصیفی1 کارشناسی دکتر بصیری اول (مجازی) دانلود
2 آمارتوصیفی۲ کارشناسی دکتر بصیری دوم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0