پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مکانیک سیالات - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 فصل دوم: استاتیک سیالات کارشناسی دکتر احمدیان فر اول (مجازی) پارت 1
پارت 2
پارت 3
پارت 4
پارت 5
فایل PDF
2 فصل دوم: استاتیک سیالات کارشناسی دکتر احمدیان فر دوم (مجازی) پارت 1
پارت 2
پارت 3
پارت 4
پارت 5
پارت 6
فایل PDF
3 فصل 2 کارشناسی دکتر احمدیان فر سوم (مجازی) پارت 1
پارت 2
فایل PDF
4 فصل 2 کارشناسی دکتر احمدیان فر چهارم (مجازی) دانلود
5 فصل 2 کارشناسی دکتر احمدیان فر پنجم (مجازی) دانلود
6 فصل 2 کارشناسی دکتر احمدیان فر ششم (مجازی) دانلود
7 فصل 3 کارشناسی دکتر احمدیان فر هفتم (مجازی) دانلود
8 فصل 3 کارشناسی دکتر احمدیان فر هشتم (مجازی) دانلود
9 فصل 3 کارشناسی دکتر احمدیان فر نهم  (مجازی) دانلود
10 فصل 3 کارشناسی دکتر احمدیان فر دهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

سدهای کوتاه - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 فصل اول: سدها کارشناسی دکتر احمدیان فر اول (مجازی) پارت 1
پارت 2
پارت 3
پارت 4
فایل PDF
2 فصل اول: سدها کارشناسی دکتر احمدیان فر دوم (مجازی) پارت 1.1
پارت 1.2
پارت 1.3
پارت 2.1
پارت 2.2
پارت 2.3
پارت 2.4
3 فصل اول: سدها کارشناسی دکتر احمدیان فر سوم (مجازی) دانلود
4 فصل دوم کارشناسی دکتر احمدیان فر چهارم (مجازی) دانلود
5 فصل دوم کارشناسی دکتر احمدیان فر پنجم  (مجازی) دانلود
6 فصل دوم کارشناسی دکتر احمدیان فر ششم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

هیدرولیک پیشرفته - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 فصل دوم  کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر اول (مجازی) پارت 1.1
پارت 1.2
پارت 1.3
پارت 2.1
پارت 2.2
پارت 2.3
فایل PDF
2 فصل سوم کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر دوم (مجازی) دانلود
فایل PDF
3 فصل چهارم کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر سوم (مجازی) دانلود
فایل PDF
4 فصل چهارم  کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر چهارم (مجازی) دانلود
5 فصل پنجم کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر پنجم (مجازی) دانلود
6 فصل پنجم کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر ششم (مجازی) دانلود
7 فصل پنجم کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر هفتم (مجازی) دانلود
8 فصل پنجم کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر هشتم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

طراحی سازه های هیدرولیکی - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 فصل اول کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر اول (مجازی) پارت 1
پارت 2
فایل PDF
2 فصل اول کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر دوم (مجازی) دانلود
3 فصل اول کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر سوم (مجازی) دانلود
4 فصل دوم کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر چهارم (مجازی) دانلود
5 فصل دوم کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر پنجم (مجازی) دانلود
6 فصل دوم کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر ششم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0