پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مقاومت مصالح - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 تنش-کرنش و بارگذاری محوری کارشناسی مهندس معیری اول (مجازی) دانلود
2 ادامه تنش-کرنش و بارگذاری محوری کارشناسی مهندس معیری دوم (مجازی) دانلود
3 ادامه تنش-کرنش و بارگذاری محوری کارشناسی مهندس معیری سوم (مجازی) دانلود
4 ادامه تنش-کرنش و بارگذاری محوری-مسائل نامعین استاتیکی کارشناسی مهندس معیری چهارم (مجازی) دانلود
5 مسائل نامعین استاتیکی تحت تغییرات درجه حرارت کارشناسی مهندس معیری پنجم (مجازی) دانلود
6 خاصیت پواسون و تعمیم قانون هوک کارشناسی مهندس معیری ششم (مجازی) دانلود
7 مفاهیم کرنش حجمی و برشی کارشناسی مهندس معیری هفتم (مجازی) دانلود
8 تمرکز تنش کارشناسی مهندس معیری هشتم (مجازی) دانلود
9 فصل سوم: پیچش مقاطع مدور کارشناسی مهندس معیری نهم (مجازی) دانلود
10 ادامه پیچش مقاطع مدور و حل مساله کارشناسی مهندس معیری دهم (مجازی) دانلود
11 سازه های نامعین استاتیکی تحت پیچش کارشناسی مهندس معیری یازدهم (مجازی) دانلود
12 حل مساله-تغییر شکلهای پلاستیک در مقاطع مدور تحت پیچش کارشناسی مهندس معیری دوازدهم (مجازی) دانلود
13 پیچش مقاطع غیر مدور، پیچش مقاطع جدار نازک کارشناسی مهندس معیری سیزدهم (مجازی) دانلود
14 حل تمرین پیچش مقاطع جدار نازک کارشناسی مهندس معیری چهاردهم (مجازی) دانلود
15 حل تمرین ۱ (خانم خیدان) - تنش های قائم و برشی کارشناسی مهندس معیری پانزدهم (مجازی) دانلود
16 حل تمرین ۲ (خانم خیدان) - بارگذاری محوری کارشناسی مهندس معیری شانزدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

مکانیک خاک - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 فصل دوم: ترکیب خاک کارشناسی مهندس معیری اول (مجازی) دانلود
2 ادامه فصل دوم، ترکیب خاک کارشناسی مهندس معیری دوم (مجازی) دانلود
3 ادامه فصل دوم، ترکیب خاک کارشناسی مهندس معیری سوم (مجازی) دانلود
4 ادامه فصل دوم-خواص پلاستیسیته (خمیری) خاک کارشناسی مهندس معیری چهارم (مجازی) دانلود
5 ادامه فصل دوم-خواص پلاستیسیته (خمیری) خاک کارشناسی مهندس معیری پنجم (مجازی) دانلود
6 ادامه فصل دوم-حدود اتربرگ کارشناسی مهندس معیری ششم (مجازی) دانلود
7 ادامه فصل دوم: نمودار خمیری و مفاهیم تکمیلی- فصل سوم طبقه بندی خاکها کارشناسی مهندس معیری هفتم (مجازی) دانلود
8 طبقه بندی خاکها در سیستم آشتو کارشناسی مهندس معیری هشتم (مجازی) دانلود
9 طبقه بندی خاکها در سیستم متحد کارشناسی مهندس معیری نهم (مجازی) دانلود
10 حل تمرین 1 ( خانم خیدان) - روابط وزنی و حجمی کارشناسی مهندس معیری دهم (مجازی) دانلود
11 حل تمرین 2 ( خانم خیدان) - طبقه بندی و نامگذاری خاکها کارشناسی مهندس معیری یازدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

استاتیک - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 ادامه فصل دوم، تعادل ذره کارشناسی مهندس معیری اول (مجازی) دانلود
2 فصل سوم: اجسام صلب و سیستم نیروهای معادل( هم ارز)-ضرب خارجی بردارها و قانون دست راست کارشناسی مهندس معیری دوم (مجازی) پارت 1
پارت 2
3 گشتاور  کارشناسی مهندس معیری سوم (مجازی) پارت 1
پارت 2
4 مفاهیم گشتاور و حل چند مثال کارشناسی مهندس معیری چهارم (مجازی) دانلود
5 ضرب نرده ای و مختط بردارها، مفاهیم گشتاور نیرو حول محور کارشناسی مهندس معیری پنجم (مجازی) دانلود
6 کوپل و تجزیه یک نیرو به نیرو و کوپل کارشناسی مهندس معیری ششم (مجازی) دانلود
7 تشریح مفاهیم کوپل کارشناسی مهندس معیری هفتم/1 (مجازی) دانلود
8 تبدیل سیستم نیروها به یک سیستم ساده تر کارشناسی مهندس معیری هفتم/2 (مجازی) دانلود
9 سیستم نیروهای معادل-حل مساله کارشناسی مهندس معیری هشتم (مجازی) دانلود
10 حل مساله-فصل چهارم: تعادل اجسام صلب کارشناسی مهندس معیری نهم (مجازی) دانلود
11 معینی و نامعینی، پایداری و ناپایداری سازه ها-حل مساله کارشناسی مهندس معیری دهم (مجازی) دانلود
12  حل مساله-تعادل اجسام دو نیرویی و سه نیرویی کارشناسی مهندس معیری یازدهم (مجازی) دانلود
13 تعادل در فضا (سه بعد) کارشناسی مهندس معیری دوازدهم (مجازی) دانلود
14 فصل پنجم: نیروهای گسترده، مرکزوار و مرکز ثقل کارشناسی مهندس معیری سیزدهم (مجازی) دانلود
15 ادامه مرکزهندسی سطوح-مرکزوار خطوط کارشناسی مهندس معیری چهاردهم (مجازی) دانلود
16 حل تمرین ۱ (خانم خیدان) - تعادل کارشناسی مهندس معیری پانزدهم (مجازی) دانلود
17 حل تمرین ۲ (خانم خیدان) - کوپل-نیرو کارشناسی مهندس معیری شانزدهم (مجازی) پارت 1
پارت 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

دینامیک - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 ادامه فصل دوم: سینماتیک ذرات کارشناسی مهندس معیری اول (مجازی) دانلود
2 فصل دوم: حرکت ذره روی مسیر منحنی در صفحه کارشناسی مهندس معیری دوم (مجازی) دانلود
3 حرکت پرتابه ها کارشناسی مهندس معیری سوم (مجازی) دانلود
4 مختصات مماسی و قائم (n-t) کارشناسی مهندس معیری چهارم (مجازی) دانلود
5  حرکت ذره در دستگاه مختصات قطبی کارشناسی مهندس معیری پنجم (مجازی) دانلود
6 ادامه حرکت ذره در دستگاه مختصات قطبی کارشناسی مهندس معیری ششم (مجازی) دانلود
7 حرکت منحنی الخط در فضا و حل مساله کارشناسی مهندس معیری هفتم (مجازی) دانلود
8 حرکت نسبی و حل مساله کارشناسی مهندس معیری هشتم (مجازی) دانلود
9  حرکت مقید ذرات وابسته به هم کارشناسی مهندس معیری نهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0