پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

هوش مصنوعی وسيستم های خبره - گروه مهندسی کامپیوتر
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 جست و جو نا آگاهانه(زمان 1:50) کارشناسی مهندس بهمنی اول دانلود
2 جست و جو نا آگاهانه(زمان 1:20) کارشناسی مهندس بهمنی دوم دانلود
3 جست و جوی آگاهانه(زمان 1:00) کارشناسی مهندس بهمنی سوم دانلود
4 جست و جوی آگاهانه(زمان 1:5)  کارشناسی مهندس بهمنی چهارم دانلود
5 جست و جوی آگاهانه(زمان 1:5)  کارشناسی مهندس بهمنی پنجم دانلود
6 جست و جوی آگاهانه(زمان 1:10)  کارشناسی مهندس بهمنی ششم دانلود
7 جست و جوی آگاهانه(زمان 1:07) کارشناسی مهندس بهمنی هفتم دانلود
8 توابع هیوریستیک(زمان 1:02) کارشناسی مهندس بهمنی هشتم دانلود
9 جست و جوی تپه نوردی(زمان 1:07) کارشناسی مهندس بهمنی نهم دانلود
10 جست و جوی پرتوی محلی(زمان 0:50) کارشناسی مهندس بهمنی دهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

برنامه نویسی کامپیوتر رشته مکانیک - گروه مهندسی مکانیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 حلقه (زمان 1:30) کارشناسی مهندس بهمنی اول دانلود
2 حلقه (زمان 1:36) کارشناسی مهندس بهمنی دوم دانلود
3 حلقه (زمان 1:5) کارشناسی مهندس بهمنی سوم دانلود
4 حل تمرین (زمان 1:7) کارشناسی مهندس بهمنی چهارم دانلود
5 آرایه (زمان 1:5) کارشناسی مهندس بهمنی پتجم دانلود
6 آرایه (زمان  1:00) کارشناسی مهندس بهمنی ششم دانلود
7 حل تمرین ها (زمان  1:00) کارشناسی مهندس بهمنی هفتم دانلود
8 آرایه ها (زمان  1:02) کارشناسی مهندس بهمنی هشتم دانلود
9 حل تمرین ها(زمان  1:00) کارشناسی مهندس بهمنی نهم دانلود
10 حلقه تودرتو(زمان  1:00) کارشناسی مهندس بهمنی دهم دانلود
11 حل تمرین ها(زمان  1:00) کارشناسی مهندس بهمنی یازدهم دانلود
12 حلقه های تودرتو (زمان  1:4) کارشناسی مهندس بهمنی دوازدهم دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روش پژوهش و ارائه - گروه مهندسی کامپیوتر
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1  ارائه شفاهی(زمان 00:57)  کارشناسی مهندس بهمنی اول دانلود
2 ارائه شفاهی(زمان 1:1) کارشناسی مهندس بهمنی دوم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0