پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

طراحی زبانهای برنامه سازی - گروه مهندسی کامپیوتر
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 ادامه فصل اول- بخش دوم کارشناسی مهندس نریمیسایی اول (مجازی) دانلود
2 ادامه فصل اول- بخش سوم و شروع فصل دوم- بخش اول کارشناسی مهندس نریمیسایی دوم (مجازی) دانلود
3 ادامه فصل دوم- بخش دوم و شروع فصل سوم- بخش اول کارشناسی مهندس نریمیسایی سوم (مجازی) دانلود
4 ادامه فصل سوم- بخش دوم کارشناسی مهندس نریمیسایی چهارم (مجازی) دانلود
5 ادامه فصل سوم- بخش چهارم کارشناسی مهندس نریمیسایی پنجم (مجازی) دانلود
6 فصل پنجم- بخش اول کارشناسی مهندس نریمیسایی ششم (مجازی) دانلود
7 ادامه فصل پنجم- بخش دوم کارشناسی مهندس نریمیسایی هفتم (مجازی) دانلود
8 ادامه فصل پنجم- بخش سوم کارشناسی مهندس نریمیسایی هشتم (مجازی) دانلود
9 ادامه فصل پنجم- بخش چهارم کارشناسی مهندس نریمیسایی نهم (مجازی) دانلود
10 فصل پنجم کارشناسی مهندس نریمیسایی جزوه دانلود
11 جدید کارشناسی مهندس نریمیسایی جزوه دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی - گروه مهندسی کامپیوتر
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 بحران نرم افزار و آشنایی با مدل آبشاری و چرخه حیات سیستم (بخش اول) کارشناسی مهندس نریمیسایی اول (مجازی) دانلود
2 مراحل  مدل آبشاری و چرخه حیات سیستم (بخش دوم) کارشناسی مهندس نریمیسایی دوم (مجازی) دانلود
3 مراحل  چرخه حیات سیستم (بخش سوم) کارشناسی مهندس نریمیسایی سوم (مجازی) دانلود
4 تحلیل و طراحی ساختیافته کارشناسی مهندس نریمیسایی چهارم (مجازی) دانلود
5 مدیریت پروژه- بخش اول کارشناسی مهندس نریمیسایی پنجم (مجازی) دانلود
6 مدیریت پروژه- بخش دوم کارشناسی مهندس نریمیسایی ششم (مجازی) دانلود
7 مدیریت پروژه- بخش سوم کارشناسی مهندس نریمیسایی هفتم (مجازی) دانلود
8 مدیریت پروژه- بخش چهارم و انواع سیستم های اطلاعاتی کارشناسی مهندس نریمیسایی هشتم (مجازی) دانلود
9 دیکشنری سیستم و طراحی فرم ها و گزارشات کارشناسی مهندس نریمیسایی نهم  (مجازی) دانلود
10 مهندسی سیستم کارشناسی مهندس نریمیسایی دهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ساختمان داده ها - گروه مهندسی کامپیوتر
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 ساختمان داده  آرایه (بخش اول) کارشناسی مهندس نریمیسایی اول (مجازی) دانلود
2 ساختمان داده  آرایه و پیاده سازی آن ها (بخش دوم) کارشناسی مهندس نریمیسایی دوم (مجازی) دانلود
3 ساختمان داده  آرایه و پیاده سازی آن ها (بخش سوم) کارشناسی مهندس نریمیسایی سوم (مجازی) دانلود
4 ساختمان داده  آرایه و پیاده سازی آن ها (بخش چهارم) کارشناسی مهندس نریمیسایی چهارم (مجازی) دانلود
5 ساختمان داده  آرایه و پیاده سازی آن ها (بخش پنجم) کارشناسی مهندس نریمیسایی پنجم (مجازی) دانلود
6 ساختمان داده  پشته (بخش اول) کارشناسی مهندس نریمیسایی ششم (مجازی) دانلود
7 جزوه و برنامه های نوشته شده به زبان سی پلاس پلاس کارشناسی مهندس نریمیسایی جزوه دانلود
8 ساختمان داده  پشته (بخش دوم) کارشناسی مهندس نریمیسایی هفتم (مجازی) دانلود
9 ساختمان داده  پشته (بخش سوم) کارشناسی مهندس نریمیسایی هشتم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0