پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

الکترونیک 3 - گروه مهندسی برق الکترونیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 تقویت کننده های عملیاتی و کاربردهای آن کارشناسی دکتر فاطمی اول (مجازی) پارت 1
پارت 2
2 تقویت کننده های عملیاتی و کاربردهای آن کارشناسی دکتر فاطمی دوم (مجازی) پارت 1
پارت 2
3 تقویت کننده های عملیاتی و کاربردهای آن کارشناسی دکتر فاطمی سوم (مجازی) پارت 1
پارت 2
4 تقویت کننده های قدرت کارشناسی دکتر فاطمی چهارم (مجازی) پارت 1
پارت 2
5 تقویت کننده های قدرت کارشناسی دکتر فاطمی پنجم (مجازی) پارت 1
پارت 2
6 تقویت کننده های قدرت کارشناسی دکتر فاطمی ششم (مجازی) پارت 1
پارت 2
7 تقویت کننده های قدرت کارشناسی دکتر فاطمی هفتم (مجازی) پارت 1
پارت 2
8 تقویت کننده های قدرت کارشناسی دکتر فاطمی هشتم (مجازی) پارت 1
پارت 2
9 تحلیل مدارهای داخلی تقویت کننده های عملیاتی کارشناسی دکتر فاطمی نهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
10 تحلیل مدارهای داخلی تقویت کننده های عملیاتی کارشناسی دکتر فاطمی دهم  (مجازی) پارت 1
پارت 2
11 تحلیل مدارهای داخلی تقویت کننده های عملیاتی کارشناسی دکتر فاطمی یازدهم  (مجازی) پارت 1
پارت 2
12 مدل فرکانس بالای ترانزیستور کارشناسی دکتر فاطمی دوازدهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
13 مدل فرکانس بالای ترانزیستور کارشناسی دکتر فاطمی سیزدهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
14 پاسخ فرکانسی پایین تقویت کننده ها کارشناسی دکتر فاطمی چهاردهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
15 پاسخ فرکانسی پایین تقویت کننده ها کارشناسی دکتر فاطمی پانزدهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
16 پاسخ فرکانسی بالای تقویت کننده امیتر مشترک کارشناسی دکتر فاطمی شانزدهم (مجازی) پارت 1
پارت 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

سیگنالها و سیستم ها  - گروه مهندسی برق الکترونیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 فصل اول کتاب openheimm کارشناسی دکتر فاطمی اول(مجازی) پارت 1
پارت 2
2 فصل اول کتاب openheimm کارشناسی دکتر فاطمی دوم (مجازی) پارت 1
پارت 2
3 فصل اول کتاب openheimm کارشناسی دکتر فاطمی سوم (مجازی) پارت 1
پارت 2
4 فصل اول کتاب openheimm کارشناسی دکتر فاطمی چهارم (مجازی) پارت 1
پارت 2
5 تسیستمهای خطی تغییر ناپذیر با زمان کارشناسی دکتر فاطمی پنجم (مجازی) پارت 1
پارت 2
6 تسیستمهای خطی تغییر ناپذیر با زمان کارشناسی دکتر فاطمی ششم (مجازی) پارت 1
پارت 2
7 تسیستمهای خطی تغییر ناپذیر با زمان کارشناسی دکتر فاطمی هفتم (مجازی) پارت 1
پارت 2
8 تسیستمهای خطی تغییر ناپذیر با زمان کارشناسی دکتر فاطمی هشتم (مجازی) پارت 1
پارت 2
9 تسیستمهای خطی تغییر ناپذیر با زمان کارشناسی دکتر فاطمی نهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
10 سیستمهای خطی تغییر ناپذیر با زمان کارشناسی دکتر فاطمی دهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
11 سیستمهای خطی تغییر ناپذیر با زمان کارشناسی دکتر فاطمی یازدهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
12 سری فوریه سیگنالهای متناوب کارشناسی دکتر فاطمی دوازدهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
13 سری فوریه سیگنالهای متناوب کارشناسی دکتر فاطمی سیزدهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
14 سری فوریه سیگنالهای متناوب کارشناسی دکتر فاطمی چهاردهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
15 سری فوریه سیگنالهای متناوب کارشناسی دکتر فاطمی پانزدهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
16 سری فوریه سیگنالهای متناوب کارشناسی دکتر فاطمی شانزدهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
17 سری فوریه سیگنالهای متناوب کارشناسی دکتر فاطمی هفدهم (مجازی) پارت 1
پارت 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

مبدلهای داده - گروه مهندسی برق الکترونیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 کوانتیزاسیون-مشخصات استاتیک و دینامیک کارشناسی ارشد دکتر فاطمی اول (مجازی) دانلود
2 معماری های DAC کارشناسی ارشد دکتر فاطمی دوم (مجازی) دانلود
3  معماری های DAC کارشناسی ارشد دکتر فاطمی سوم (مجازی) دانلود
4  معماری های DAC کارشناسی ارشد دکتر فاطمی چهارم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
5  معماری های DAC کارشناسی ارشد دکتر فاطمی پنجم (مجازی) پارت اول
پارت دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0