پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سیستم دیجیتال 1 - گروه مهندسی برق الکترونیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 فصل دوم - جبر منطقی کارشناسی دکتر عسکری اول (مجازی) دانلود
2 فصل دوم - جبر منطقی کارشناسی دکتر عسکری دوم (مجازی) دانلود
3 فصل دوم - جبر منطقی کارشناسی دکتر عسکری سوم (مجازی) دانلود
4 فصل سوم- ساده سازی توابع منطقی کارشناسی دکتر عسکری چهارم (مجازی) دانلود
5 فصل سوم- ساده سازی توابع منطقی کارشناسی دکتر عسکری پنجم (مجازی) دانلود
6 فصل چهارم - مدارهای منطقی ترکیبی کارشناسی دکتر عسکری ششم (مجازی) دانلود
7 فصل چهارم - مدارهای منطقی ترکیبی کارشناسی دکتر عسکری هفتم (مجازی) دانلود
8 فصل چهارم - مدارهای منطقی ترکیبی کارشناسی دکتر عسکری هشتم (مجازی) دانلود
9 فصل چهارم - مدارهای منطقی ترکیبی کارشناسی دکتر عسکری نهم (مجازی) دانلود
10 فصل چهارم - مدارهای منطقی ترکیبی کارشناسی دکتر عسکری دهم (مجازی) دانلود
۱۱ فصل پنجم- مدارهای منطقی ترتیبی کارشناسی دکتر عسکری یازدهم (مجازی) دانلود
۱۲ فصل پنجم- مدارهای منطقی ترتیبی کارشناسی دکتر عسکری دوازدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الکترونیک 1 - گروه مهندسی برق الکترونیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 فصل اول - دیودهای نیمه هادی کارشناسی دکتر عسکری اول (مجازی) دانلود
2 فصل اول - دیودهای نیمه هادی کارشناسی دکتر عسکری دوم (مجازی) دانلود
3 فصل دوم- کاربردهای دیود کارشناسی دکتر عسکری سوم (مجازی) دانلود
4 فصل دوم- کاربردهای دیود کارشناسی دکتر عسکری چهارم (مجازی) دانلود
5 فصل دوم- کاربردهای دیود کارشناسی دکتر عسکری پنجم (مجازی) دانلود
6 فصل سوم- ترانزیستورهای پیوندی دوقطبی- بخش اول کارشناسی دکتر عسکری ششم (مجازی) دانلود
7 فصل سوم- ترانزیستورهای پیوندی دوقطبی- بخش دوم کارشناسی دکتر عسکری هفتم (مجازی) دانلود
8 فصل چهارم- تغذیه dc ترانزیستورهای قطبی کارشناسی دکتر عسکری هشتم (مجازی) دانلود
9 فصل چهارم- تغذیه dc ترانزیستورهای قطبی کارشناسی دکتر عسکری نهم (مجازی) دانلود
10 فصل چهارم- تغذیه dc ترانزیستورهای قطبی کارشناسی دکتر عسکری دهم (مجازی) دانلود
11 صل چهارم- تغذیه dc ترانزیستورهای قطبی کارشناسی دکتر عسکری یازدهم (مجازی) دانلود
12 فصل چهارم- تغذیه dc ترانزیستورهای قطبی کارشناسی دکتر عسکری دوازدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0