پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ماشین الکتریکی 2 - گروه مهندسی برق الکترونیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 ترانسفورماتورها کارشناسی مهندس شجاعی اول دانلود
2 ترانسفورماتورها کارشناسی مهندس شجاعی دوم دانلود
3 ترانسفورماتورها کارشناسی مهندس شجاعی سوم دانلود
4 ترانسفورماتورها کارشناسی مهندس شجاعی چهارم دانلود
5 ترانسفورماتورها کارشناسی مهندس شجاعی پنجم دانلود
6 ترانسفورماتورها کارشناسی مهندس شجاعی ششم دانلود
7 ترانسفورماتورها کارشناسی مهندس شجاعی هفتم دانلود
8 ترانسفورماتورها کارشناسی مهندس شجاعی هشتم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

مبانی برق ۲ - گروه مهندسی مکانیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مدارهای مغناطیسی کارشناسی مهندس شجاعی اول دانلود
2 مدارهای مغناطیسی کارشناسی مهندس شجاعی دوم دانلود
3 مدارهای مغناطیسی/تحریک AC کارشناسی مهندس شجاعی سوم دانلود
4 مدارهای مغناطیسی کارشناسی مهندس شجاعی چهارم دانلود
5 انرژی الکترومکانیکی کارشناسی مهندس شجاعی پنجم دانلود
6 انرژی الکترومکانیکی کارشناسی مهندس شجاعی ششم دانلود
7 انرژی الکترومکانیکی کارشناسی مهندس شجاعی هفتم دانلود
8 انرژی الکترومکانیکی کارشناسی مهندس شجاعی هشتم دانلود
9 ماشین های DC (ژنراتور DC) کارشناسی مهندس شجاعی نهم دانلود
10  ماشین های DC(ژنراتور DC) کارشناسی مهندس شجاعی دهم دانلود
11  ماشین های DC(ژنراتور DC) کارشناسی مهندس شجاعی یازدهم دانلود
12  ماشین های DC(ژنراتور DC) کارشناسی مهندس شجاعی دوازدهم دانلود
13  ماشین های DC(ژنراتور DC) کارشناسی مهندس شجاعی سیزدهم دانلود
فایل PDF
14  موتورهای DC کارشناسی مهندس شجاعی چهاردهم دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0