پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی - گروه آمار و ریاضی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1

اصول و مبانی برنامه نویسی

کارشناسی پری موسوی اول (مجازی) دانلود
2 الگوریتم نویسی کارشناسی پری موسوی دوم (مجازی) دانلود
3 الگوریتم نویسی -دستورات حلقه کارشناسی پری موسوی سوم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0