پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ریاضی عمومی1- مشترک گروه های آموزشی دانشکده فنی و مهندسی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 فصل دوم مختصات قطبی کارشناسی عسکری اول (مجازی) پارت 1
پارت 2
فایل PDF
2 مختصات قطبی- ریشه اعداد مختلط کارشناسی عسکری دوم (مجازی) پارت 1

پارت 2


فایل PDF

3 فصل سوم حد و پیوستگی و کاربردهای حد  کارشناسی عسکری سوم (مجازی) دانلود
فایل PDF
4 فصل سوم حد و پیوستگی و کاربردهای حد  کارشناسی عسکری چهارم (مجازی) دانلود
فایل PDF
5 فصل سوم حد و پیوستگی و کاربردهای حد  کارشناسی عسکری پنجم (مجازی) دانلود
فایل PDF
6  فصل چهارم- مشتق و کاربردهای آن کارشناسی عسکری ششم (مجازی) دانلود
فایل PDF
7  فصل چهارم- مشتق و کاربردهای آن کارشناسی عسکری هفتم (مجازی) دانلود
فایل PDF
8  فصل چهارم- مشتق و کاربردهای آن کارشناسی عسکری هشتم (مجازی) دانلود
فایل PDF
9  فصل چهارم- مشتق و کاربردهای آن کارشناسی عسکری نهم (مجازی) دانلود
فایل PDF
10  فصل چهارم- مشتق و کاربردهای آن کارشناسی عسکری دهم (مجازی) دانلود
فایل PDF
11  فصل چهارم- مشتق و کاربردهای آن کارشناسی عسکری یازدهم (مجازی) دانلود
فایل PDF
12 فصل 5 - انتگرال و کاربردهای آن  کارشناسی عسکری دوازدهم (مجازی) دانلود
فایل PDF
13 فصل 5 - انتگرال و کاربردهای آن  کارشناسی عسکری سیزدهم (مجازی) دانلود
فایل PDF
14 قوانین انتگرال گیری - روش تغییر متغیر کارشناسی عسکری چهاردهم (مجازی) دانلود
فایل PDF
15 فصل پنجم - مبحث جز به جز کارشناسی عسکری پانزدهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
فایل PDF
16 فصل پنجم - مبحث  تجزیه کسرها کارشناسی عسکری شانزدهم (مجازی) دانلود
فایل PDF
17 فصل پنجم- تجزیه کسرها کارشناسی عسکری هفدهم (مجازی) دانلود
فایل PDF
18 فصل پنجم- تغیر متغیر مثلثاتی کارشناسی عسکری هجدهم (مجازی) دانلود
فایل PDF
19 فصل پنجم-کاربرد انتگرال کارشناسی عسکری نوزدهم (مجازی) دانلود
فایل PDF
20  فصل پنجم-کاربرد انتگرال- مساحت دو منحنی کارشناسی عسکری بیستم (مجازی) دانلود
فایل PDF
21 فصل پنجم- کاربرد انتگرال- محاسبه حجم اجسام دوار کارشناسی عسکری بیست و یکم (مجازی) دانلود
فایل PDF
22 فصل پنجم  - کاربرد انتگرال- طول قوس منحنی کارشناسی عسکری بیست و دوم (مجازی) دانلود
فایل PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0