پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دینامیک ماشین - گروه مهندسی مکانیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مراکز آنی سرعت کارشناسی مهندس درفشان اول (مجازی) دانلود
2 تکلیف شماره ۱ - درجات آزادی مکانیزم‌ها کارشناسی مهندس درفشان تکلیف دانلود
3 تحلیل سرعت در مکانیزم‌ها با روش مراکز آنی کارشناسی مهندس درفشان دوم (مجازی) دانلود
4 تحلیل سرعت در مکانیزم‌ها با روش مؤلفه‌ها کارشناسی مهندس درفشان سوم (مجازی) دانلود
5 تکلیف شماره ۲ - روش مرکز آنی کارشناسی مهندس درفشان تکلیف دانلود
6 تحلیل سرعت در مکانیزم‌ها با روش نمودار سرعت کارشناسی مهندس درفشان چهارم (مجازی) دانلود
7 فایل مثالهای جلسات اول تا چهارم (مجازی) کارشناسی مهندس درفشان - دانلود
8 تحلیل شتاب در مکانیزم‌ها  کارشناسی مهندس درفشان پنجم (مجازی) دانلود
9 تکلیف شماره ۳ - روش مؤلفه‌ها و دیاگرام سرعت کارشناسی مهندس درفشان تکلیف دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0