پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معادلات دیفرانسیل - گروه مهندسی کامپیوتر
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 معادلات دیفرانسیل جدایی پذیر کارشناسی دکتر نجفیان سوم دانلود
2 معادلات دیفرانسیل مرتبه اول خطی کارشناسی دکتر نجفیان چهارم دانلود
3 معادلات برنولی کارشناسی دکتر نجفیان پنجم دانلود
4 معادلات دیفرانسیل مرتبه اول از نوع کامل کارشناسی دکتر نجفیان ششم دانلود
5 یافتن عامل انتگرال ساز کارشناسی دکتر نجفیان هفتم دانلود
6 معادلات دیفرانسیل مرتبه اول درجه n کارشناسی دکتر نجفیان هشتم دانلود
7 فصل دوم معادلات مرتبه دوم و بالاتر کارشناسی دکتر نجفیان نهم دانلود
8 یافتن پاسخ خصوصی معادلات دیفرانسیل غیر همگن کارشناسی دکتر نجفیان دهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیگنال ها و سیستم ها - گروه مهندسی کامپیوتر
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 سیگنال های پیوسته و گسسته در زمان کارشناسی دکتر نجفیان سوم دانلود
2 معرفی سیگنالهای مهم کارشناسی دکتر نجفیان چهارم دانلود
3  خواص سیستم ها کارشناسی دکتر نجفیان پنجم دانلود
4 سیستم های LTI کارشناسی دکتر نجفیان ششم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0