پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

خبرنامه داخلی
 
سال 1398
          فروردین                       اردیبهشت                        خرداد
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
سال 1397
             آبان                               آذر                                دی                                 بهمن                           اسفند
           
             مهر                       مرداد و شهریور                      تیر                                خرداد                       اردیبهشت                       فروردین       
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
سال 1396
     
           اسفند                              بهمن                             دی                                    آذر
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
سال 1394
          
             دی                                 آذر                                 آبان                               مهر                             شهریور                          مرداد 
      
               تیر                               خرداد                        اردیبهشت                      فروردین
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
سال 1393
         
         اسفند                               بهمن                                دی                               آذر                                آبان                              مهر
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
سال 1392
       اردیبهشت
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
سال 1391
      
   خرداد تاشهریور             اردیبهشت
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
سال 1388
   
        شهریور                            مرداد                          فروردین
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0