پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مشخصات

نام و نام خانوادگیاحمد کریمی

دانشکدهعلوم پایه 

گروه آموزشیریاضی

مرتبه علمیاستادیار

پست الکترونیک: karimi@bkatu.ac.ir

شماره تماس

تاریخ بروزرسانی1395/12/02  

 5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0