پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آزمایشگاه ماشین - گروه مهندسی برق الکترونیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1   کارشناسی  مهندس یزدانفر اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0