پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تربیت بدنی _ گروه دروس عمومی و معارف اسلامی
ردیف
موضوع 
مقطع استاد جلسه لینک
1 آشنایی با مفاهیم تربیت بدنی و ورزش کارشناسی طیبی اول (مجازی)
2 آشنایی با مفاهیم تعادل و انعطاف و راههای توسعه آنها کارشناسی طیبی دوم (مجازی)
3 آشنایی با مفاهیم سرعت و چابکی و راههای توسعه و عوامل اثرگذار بر آنها کارشناسی طیبی سوم (مجازی)
4 آشنایی با مفهوم هماهنگی و عوامل اثرگذار و راههای توسعه کارشناسی طیبی چهارم (مجازی)
5 ترکیب بدنی، سنجش BMI ، وضعیت بدنی و عوامل موثر بر آن کارشناسی طیبی پنجم (مجازی)
6 تغذیه و فعالیت بدنی کارشناسی طیبی ششم (مجازی)
7 آشنایی با چند حرکت ورزشی و روش اجرای صحیح آنها کارشناسی طیبی هفتم (مجازی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0