پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آزمایشگاه شبکه  - گروه مهندسی کامپیوتر
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1  آشنایی با gateway کارشناسی مهندس فرداد اول (مجازی) پارت اول
آشنایی با  TTL - فایل PDF پارت دوم
 آشنایی با  event viewer پارت سوم
2  آشنایی با  msconfig کارشناسی مهندس فرداد دوم (مجازی) پارت اول
 آشنایی با اتاق سرور پارت دوم
3 برآورد هزینه نصب شبکه کارشناسی مهندس فرداد سوم (مجازی) پارت اول
معرفی visio پارت دوم
 آشنایی با دستورات پرکاربرد شبکه پارت سوم
4 مفهوم ip کارشناسی مهندس فرداد چهارم (مجازی) پارت اول
 آموزش (1)vmware پارت دوم
5 آموزش (2)vmware کارشناسی مهندس فرداد پنجم (مجازی) پارت اول
نصب ویندوز سرور پارت دوم
6 شروع کار با ویندوز سرور کارشناسی مهندس فرداد ششم (مجازی) دانلود
7 معرفی server core کارشناسی مهندس فرداد هفتم (مجازی) پارت اول
فعالسازی role اکتیودایرکتوری پارت دوم
کانفیگ  اکتیودایرکتوری پارت سوم
8 معرفی مفاهیم و ساختار اکتیودایرکتوری کارشناسی مهندس فرداد هشتم (مجازی) پارت اول
معرفی سربرگهای بیشتر در اکتیودایرکتوری پارت دوم
9 ساخت یوزر در اکتیودایرکتوری کارشناسی مهندس فرداد نهم (مجازی) پارت اول
معرفی و ساخت گروه و واحد سازمانی در اکتیودایرکتوری پارت دوم
10 معرفی LDAP و مقایسه با اکتیودایرکتوری کارشناسی مهندس فرداد دهم (مجازی) پارت اول
 اتصال کلاینت به دامین پارت دوم
11 معرفی دستورات DS کارشناسی مهندس فرداد یازدهم (مجازی) پارت اول
افزودن اشیا به اکتیودایرکتوری پارت دوم
پرس و جو در اکتیودایرکتوری پارت سوم
12 مجازی سازی با hyper-v کارشناسی مهندس فرداد دوازدهم (مجازی) دانلود
13 گروپ پالیسی(1) کارشناسی مهندس فرداد سیزدهم (مجازی) پارت اول
گروپ پالیسی(2) پارت دوم
14 پیاده سازی dhcp در ویندوز سرور کارشناسی مهندس فرداد چهاردهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ر

آزمایشگاه ریزپردازنده - گروه مهندسی کامپیوتر
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 اجرا و پیاده سازی یک مدار پایه کارشناسی مهندس فرداد   دانلود
2 معرفی سِوِن سگمنت و بکارگیری آن در پروتئوس کارشناسی مهندس فرداد   دانلود
3 نحوه اتصال LCD کاراکتری کارشناسی مهندس فرداد   دانلود
4  اتصال کیبورد به میکرو کارشناسی مهندس فرداد   دانلود
5 موضوع: جزوه دستور کار آزمایشگاه کمکی کارشناسی مهندس فرداد   دانلود
6 عناوین آزمایش ها کارشناسی مهندس فرداد   دانلود
7 عناوین تمرین ها کارشناسی مهندس فرداد   دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0