پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جاده سازی 2 - گروه جنگلداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مقدمه،تعاریف،روال اجرایی انجام کار،تعیین عرض حریم راه کارشناسی دکتر عزیزی اول (مجازی) دانلود
2 روال اجرایی انجام کار،نمونه برداری،کلیات مکانیک کارشناسی دکتر عزیزی دوم (مجازی) پارت1
پارت2
3 خاکهای درشت دانه، ریز دانه،اندکس روانی، اندکس خمیری،حدود آتربرگ و.. کارشناسی دکتر عزیزی سوم (مجازی) دانلود
4 دسته بندی صحرایی خاکها،تراکم خاک،نحوه انجام تراکم در آزمایشگاه،هیدرومتری کارشناسی دکتر عزیزی چهارم (مجازی) دانلود
5 الگوریتم طبقه بندی خاک به روش متحد،CBR%،استاندارد آشتو،روال اجرای راه کارشناسی دکتر عزیزی پنجم (مجازی) دانلود
6 خلاصه مکانیک خاک و ماشین آلات راهسازی کارشناسی دکتر عزیزی ششم (مجازی) دانلود
7 ماشین آلات راهسازی، لودر ،گریدر، بولدوزر کارشناسی دکتر عزیزی هفتم (مجازی) دانلود
8 سایر ماشین الات راهسازی کارشناسی دکتر عزیزی هشتم (مجازی) دانلود
9 حایگاه جاده سازی در مدیریت کلان جنگل، روال اجرایی اجزای راه کارشناسی دکتر عزیزی نهم (مجازی) دانلود
10 اجزای راه،تاریخچه راهسازی،پاکسازی حریم از کنده درختان قطع شده کارشناسی دکتر عزیزی دهم (مجازی) دانلود
11 مواد منفجره،تاریخچه پیدایش،آشنایی، نحوه انفجار و کاربرد،چاشنی های مختلف کارشناسی دکتر عزیزی یازدهم (مجازی) دانلود
12

تعاریف مکانیک خاک،شناسایی و طبقه بندی خاک،روش صحرایی،روش یکنواخت

اندکسهایی روانی و خمیری ، برآورد قابلیتترافیک پذیری خاک، دانه بندی خاک

کارشناسی دکتر عزیزی دوازدهم (مجازی) دانلود
13

منحنی پلاستیسیته،طبقه بندی و استاندارد کردن خاک به روش USCS

کارشناسی دکتر عزیزی سیزدهم (مجازی) دانلود
14 طبقه بندی خاک به روش آشتو،CBR%،عملیات خاکی کارشناسی دکتر عزیزی چهاردهم (مجازی) دانلود
15 تثبیت بستر راه،تراکم،تثبیت با آهک کارشناسی دکتر عزیزی پانزدهم (مجازی) دانلود
16 تثبیت دیواره های راه،تثبیت بیولوژیک،تثبیت مکانیکی، تثبیت شیمیایی، روسازی راه و روشهای انجام،زهکشی و نهایتا تصاویر ماشین آلات راهسازی کارشناسی دکتر عزیزی شانزدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0