پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تاریخ انقلاب اسلامی _ گروه دروس عمومی و معارف اسلامی
ردیف
موضوع 
مقطع استاد جلسه لینک
1 بررسی مفاهیم و عوامل شکل گیری انقلاب ها کارشناسی تقی زاده اول (مجازی)
2 بررسی اجمالی وضعیت ایران در دوره قاجاریه کارشناسی تقی زاده دوم (مجازی)
3 دوره پهلوی اول شبه ترقی غرب پرا کارشناسی تقی زاده سوم (مجازی)
4 سقوط رضاشاه -روی کار آمدن محمد رضاشاه اقدامات و کارهای صورت گرفته کارشناسی تقی زاده چهارم (مجازی)
5 بررسی جریانهای فکری در دوره پهلوی کارشناسی تقی زاده پنجم (مجازی)
6 بررسی فرایند فرایند شکل گیری انقلاب اسلامی کارشناسی تقی زاده ششم (مجازی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0