پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آمار و احتمال مقدماتی - گروه آمار و ریاضی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1

آمار توصیفی

کارشناسی  اکبری اول (مجازی) دانلود
2 آمار توصیفی کارشناسی  اکبری دوم (مجازی) دانلود
3 حل چند مثال کارشناسی  اکبری سوم (مجازی) دانلود
4 آشنایی با نرم افزار spss کارشناسی  اکبری چهارم (مجازی) دانلود
5 آزمایش تصادفی و مفاهیم مرتبط کارشناسی  اکبری پنجم (مجازی) دانلود
6 احتمال کارشناسی  اکبری ششم (مجازی) دانلود
7 اصول شمارش کارشناسی  اکبری هفتم (مجازی) دانلود
8 فرمول های شمارش کارشناسی  اکبری هشتم (مجازی) دانلود
9 شمارش با مدل های جعبه و مهره کارشناسی  اکبری نهم (مجازی) دانلود
10 حل مثال-بخش اول کارشناسی  اکبری دهم (مجازی) دانلود
11 حل مثال-بخش دوم کارشناسی  اکبری یازدهم (مجازی) دانلود
12 حل مثال-بخش سوم کارشناسی  اکبری دوازدهم (مجازی) دانلود
13 حل مثال-بخش چهارم کارشناسی  اکبری سیزدهم (مجازی) دانلود
14 احتمال شرطی کارشناسی  اکبری چهاردهم (مجازی) دانلود
15 احتمال شرطی-مثال کارشناسی  اکبری پانزدهم (مجازی) دانلود
16 قانون ضرب احتمال کارشناسی  اکبری شانزدهم (مجازی) دانلود
17 قانون احتمال کل کارشناسی  اکبری هفدهم (مجازی) دانلود
18 فرمول بیز کارشناسی  اکبری هجدهم (مجازی) دانلود
19 فرمول بیز-مثال کارشناسی  اکبری نوزدهم (مجازی) دانلود
20 پیشامدهای مستقل کارشناسی  اکبری بیستم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روش های ناپارامتری - گروه آمار و ریاضی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 آماره های ترتیبی کارشناسی  اکبری اول (مجازی) دانلود
2 آماره های ترتیبی کارشناسی  اکبری دوم (مجازی) دانلود
3 فاصله اطمینان ناپارامتری برای چندک کارشناسی  اکبری سوم (مجازی) دانلود
4 پوشش کارشناسی  اکبری چهارم (مجازی) دانلود
5 فاصله تحمل و آزمون برای چندک ها کارشناسی  اکبری پنجم (مجازی) دانلود
6 آماره های رتبه ای کارشناسی  اکبری ششم (مجازی) دانلود
7 آزمون جمعی- رتبه ای ویلکاکسون کارشناسی  اکبری هفتم (مجازی) دانلود
8 آزمون من-ویتنی کارشناسی  اکبری هشتم (مجازی) دانلود
9 آزمون  رتبه ای -نشانه ای ویلکاکسون کارشناسی  اکبری نهم (مجازی) دانلود
10 ضریب همبستگی پیرسون کارشناسی  اکبری دهم (مجازی) دانلود
11 ضریب همبستگی اسپیرمن کارشناسی  اکبری یازدهم (مجازی) دانلود
12 ادامه درس ضریب همبستگی اسپیرمن کارشناسی  اکبری دوازدهم (مجازی) دانلود
13 ضریب همبستگی کندال کارشناسی  اکبری سیزدهم (مجازی) دانلود
14 آزمون کراسکال-والیس کارشناسی  اکبری چهاردهم (مجازی) دانلود
15 آزمون فریدمن کارشناسی  اکبری پانزدهم (مجازی) دانلود
14 گشت ها کارشناسی اکبری شانزدهم (مجازی) دانلود
15 کاربرد گشت ها کارشناسی اکبری هفدهم (مجازی) دانلود
16 آزمون پیرسون کارشناسی اکبری هجدهم (نوزدهم) دانلود
17 آزمون تک نمونه ای کلموگروف کارشناسی اکبری نوزدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0