پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 تکثیر و پرورش آبزیان آب شیرین- گرو ه  شیلات
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 اهداف و انواع ماهيان گرمابي پرورشي در ايران کارشناسی دکتر علمداری سوم
2 توليد مثل طبيعي ماهي هاي گرمابي کارشناسی دکتر علمداری چهارم دانلود
3 تكثير مصنوعي ماهي هاي گرمابي- تهيه مولد تا لقاح کارشناسی دکتر علمداری پنجم دانلود
4 تکثیر مصنوعی کاهی های گرمایی- انکوباسیون تا پرورش نوزاد کارشناسی دکتر علمداری ششم دانلود
5 تغذیه ماهیان گرمابی کارشناسی دکتر علمداری هفتم دانلود
6 تقسيم بندي استخرهاي پرورش ماهي کارشناسی دکتر علمداری هشتم دانلود
7 آماده سازی و بارورسازی استخرهای پرورش ماهیان گرمابی کارشناسی  دکتر علمداری نهم دانلود
8 سيستم هاي متداول پرورش ماهيان گرمابي کارشناسی  دکتر علمداری دهم دانلود
9 پرورش ماهي در استخرهاي خاكي کارشناسی  دکتر علمداری یازدهم دانلود
10 اصول زمستان گذراني در پرورش ماهيان گرمابي کارشناسی  دکتر علمداری دوازدهم دانلود
11 حمل ونقل در عمليات تكثير وپرورش ماهي کارشناسی  دکتر علمداری سیزدهم دانلود
12 صید و برداشت ماهی کارشناسی  دکتر علمداری چهاردهم دانلود
13 ماهی سفید کارشناسی  دکتر علمداری پانزدهم دانلود
14 ماهی خاویاری - بخش اول کارشناسی  دکتر علمداری شانزدهم دانلود
15 ماهی خاویاری - بخش دوم کارشناسی  دکتر علمداری هفدهم دانلود
16 ماهی سرد آبی - بخش اول کارشناسی  دکتر علمداری هجدهم دانلود
17 ماهی سرد آبی - بخش دوم کارشناسی  دکتر علمداری نوزدهم دانلود
18 ماهی سرد آبی - بخش سوم کارشناسی  دکتر علمداری بیستم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جیره نویسی غذای آبزیان - گرو ه  شیلات
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 توصیف برخی اقلام غذایی- بخش دوم کارشناسی دکتر علمداری چهارم دانلود
2 مراحل 5 گانه جیره نویسی کارشناسی دکتر علمداری پنجم دانلود
3 جيره نويسي به روش هاي جايگزيني و معادالت جبري کارشناسی دکتر علمداری ششم دانلود
4 جیره نویسی به روش مربع پیرسون کارشناسی دکتر علمداری هفتم دانلود
5 جيره نويسي به روش مربع مضاعف پيرسون کارشناسی دکتر علمداری هشتم دانلود
6 جيره نويسي به روش هاي كرامر و حل ماتريس کارشناسی دکتر علمداری نهم دانلود
7 جیره نویسی به روش ماتریس 3 در 3 و معرفی اولیه روش کامپیوتری کارشناسی دکتر علمداری دهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0