پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

هیدرولیک و آزمایشگاه  - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 انرژی مخصوص کارشناسی مهندس کردنائیج اول (مجازی) دانلود
2 نیروی مخصوص،فصل سوم قسمت اول کارشناسی مهندس کردنائیج دوم (مجازی) دانلود
3 نیروی مخصوص،فصل سوم قسمت دوم کارشناسی مهندس کردنائیج سوم (مجازی) دانلود
4 نیروی مخصوص،فصل سوم قسمت سوم کارشناسی مهندس کردنائیج چهارم (مجازی) دانلود
5 جریان یکنواخت،فصل چهارم قسمت اول کارشناسی مهندس کردنائیج پنجم (مجازی) دانلود
6 جریان یکنواخت،فصل چهارم قسمت دوم کارشناسی مهندس کردنائیج ششم (مجازی) دانلود
7 جریان متغیر تدریجی،فصل پنجم قسمت اول کارشناسی مهندس کردنائیج هفتم (مجازی) دانلود
  جریان متغیر تدریجی،فصل پنجم قسمت دوم کارشناسی مهندس کردنائیج هشتم (مجازی) دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0