پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

بناهای آبی - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مقدمه کارشناسی مهندس بهبهانی اول (مجازی) دانلود
2 روش های طراحی کانال کارشناسی مهندس بهبهانی دوم (مجازی) دانلود
3 طراحی کانال کارشناسی مهندس بهبهانی سوم (مجازی) دانلود
4 تبدیل کارشناسی مهندس بهبهانی چهارم (مجازی) دانلود
5 تبدیل کارشناسی مهندس بهبهانی پنجم (مجازی) دانلود
6 پروژه های آبی کارشناسی مهندس بهبهانی ششم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

هیدرولوژی مهندسی - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مقدمه کارشناسی مهندس بهبهانی اول (مجازی) دانلود
2 ایستگاه باران سنجی کارشناسی مهندس بهبهانی دوم (مجازی) دانلود
3 نفوذ و رواناب کارشناسی مهندس بهبهانی سوم (مجازی) دانلود
4 حوضه آبریز کارشناسی مهندس بهبهانی چهارم (مجازی) دانلود
5 هیدروگراف کارشناسی مهندس بهبهانی پنجم (مجازی) دانلود
6 هیدروگراف کارشناسی مهندس بهبهانی ششم (مجازی) دانلود
7 هیدروگراف کارشناسی مهندس بهبهانی هفتم (مجازی) دانلود
8 روندیابی رودخانه کارشناسی مهندس بهبهانی هشتم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0