پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تاريخ تحليلي صدر اسلام _ گروه دروس عمومی و معارف اسلامی
ردیف
موضوع 
مقطع استاد جلسه لینک
1 مباحث مقدماتی تاریخ کارشناسی آقاجری اول (مجازی)
2 جهان در آستانه بعثت کارشناسی آقاجری دوم (مجازی)
3 ادامه مبحث جهان در آستانه بعثت کارشناسی آقاجری سوم (مجازی)
4 تاریخ پیامبر اسلام(ص)، ولادت، بعثت و دعوت کارشناسی آقاجری چهارم (مجازی) دانلود
5 ادامه مبحث تاریخ پیامبر اسلام (ص)، ولادت، بعثت و دعوت کارشناسی آقاجری پنحم (مجازی) دانلود
6 پیامبر اسلام(ص)، هجرت و حکومت کارشناسی آقاجری ششم (مجازی) دانلود
7 ادامه مبحث تاریخ پیامبر اسلام(ص)، هجرت و حکومت کارشناسی آقاجری هفتم (مجازی) دانلود
8 از سقیفه تا قتل عثمان کارشناسی آقاجری هشتم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0