پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مديريت و بهسازي زيستگاههاي تالابي - گروه محیط زیست
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 تعاریف تالابها کارشناسی ارشد  دکترسبزقبايي دوم دانلود
2 طبقه بندی  تالابها کارشناسی ازشد  دکتر سبزقبايی سوم دانلود
3 سودمندي  تالابها کارشناسی ازشد  دکتر سبزقبايي چهارم دانلود
4 تالابهاي بين المللي و ليست مونترو کارشناسی ازشد  دکتر سبزقبايی پنجم دانلود
6 تالاب هاب بين المللي ايران کارشناسی ازشد  دکتر سبزقبايي ششم دانلود
7 قانون حفاظت از تالابها کارشناسی ازشد  دکتر سبزقبايی هفتم دانلود
8 مقدمه ای بر روش شناسی راپام کارشناسی ازشد  دکتر سبزقبايي هشتم دانلود
9 تدوین پرسشنامه های اهمیت بیولوژیک و اقتصادی اجتماعی کارشناسی ازشد  دکتر سبزقبايی نهم دانلود
10 تدوین پرسشنامه آسیب پذیری کارشناسی ازشد  دکتر سبزقبايي دهم دانلود
11 تدوین پرسشنامه های اهمیت بیولوژیک و اقتصادی اجتماعی کارشناسی ازشد  دکتر سبزقبايی یازدهم دانلود
12 ادامه روش شناسی راپام کارشناسی ازشد  دکتر سبزقبايي دوازدهم دانلود
13 ارزیابی سریع تالابهای  ( استان خوزستان) کارشناسی ازشد  دکتر سبزقبايی سیزدهم دانلود
14 آشنایی با  روش شناسی RAPWEM کارشناسی ازشد  دکتر سبزقبايي چهاردهم دانلود
15 بکار گیری روش شناسی REPWEM کارشناسی ازشد  دکتر سبزقبايی پانزدهم دانلود
16 خروجی روشهای ارزیابی سریع کارشناسی ازشد  دکتر سبزقبايي شانزدهم دانلود
17 روش شناسی اوهایو کارشناسی ازشد  دکتر سبزقبايی هفدهم دانلود
18 بکار گیری روش شناسی اوهایو کارشناسی ازشد  دکتر سبزقبايي هجدهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهداشت،ایمنی و محیط زیست  - گروه محیط زیست
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 کلیات کارشناسی  دکترسبزقبايی اول دانلود
2 بیان اهمیت کارشناسی  دکتر سبزقبايی دوم دانلود
3 استانداردهای زیست محیطی کارشناسی  دکترسبزقبايی سوم دانلود
4 ISO 14001 کارشناسی  دکتر سبزقبايی چهارم دانلود
5 مفاهیم و الزامات  ISO 14001 کارشناسی  دکترسبزقبايی پنجم دانلود
6 پیاده سازی ایزو کارشناسی  دکتر سبزقبايی ششم دانلود
7 ممیزی کارشناسی  دکترسبزقبايی هفتم دانلود
8 وسایل حفاظت فردی و عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط کار کارشناسی  دکتر سبزقبايی هشتم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی زون های مناطق حفاظت شده - گروه محیط زیست
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مقدمه و کلیات کارشناسی  دکترسبزقبايی اول دانلود
2 مفاهیم و تعاریف کارشناسی  دکتر سبزقبايی دوم دانلود
3 طرح مدیریت مناطق حفاظت شده و دلایل اهمیت آن کارشناسی دکتر سبزقبایی سوم دانلود
4 تهيه طرح مديريت مناطق و زون ها کارشناسی دکتر سبزقبایی چهارم دانلود
5 ادامه  تهيه طرح مديريت مناطق و زون ها کارشناسی دکتر سبزقبایی پنجم دانلود
6 زون بندی مناطق تحت حفاظت کارشناسی دکتر سبزقبایی ششم دانلود
7 ادامه زون بندی مناطق تحت حفاظت کارشناسی دکتر سبزقبایی هفتم دانلود
8 ضوابط لازم جهت تععین کاربری زمین جهت حفاظت کارشناسی دکتر سبزقبایی هشتم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بوم شناسي تكاملي و رفتار - گروه محیط زیست
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مقدمه ای بر تکامل رفتار  و نظریه انتخاب طبیعی کارشناسی  دکترسبزقبايی اول دانلود
2 نظريه تكاملي داروين کارشناسی  دکتر سبزقبايی دوم دانلود
3 شواهد و دلایلی مبنی بر وجود تکامل کارشناسی دکتر سبزقبایی سوم دانلود
4 انواع گزینش ها و سازگاری ها در موجودات کارشناسی  دکترسبزقبايی چهارم دانلود
5

تعداد تخم پرندگان، گزینش آن ها و بررسی فرضیه های آقای ادواردز، اوپانر و لک در این رابطه

کارشناسی  دکتر سبزقبايی پنجم دانلود
6 سازش در موجودات زنده و مثال هایی از آن کارشناسی دکتر سبزقبایی ششم دانلود
7 رفتار شناسی حیوانات و عوامل موثر بر آن کارشناسی  دکترسبزقبايی هفتم دانلود
8 تکامل و عادات دو عامل موثر در رفتار وبررسی  رفتار های غریزی و اکتسابی کارشناسی  دکتر سبزقبايی هشتم دانلود
9 تولید مثل، رفتار های تولید مثلی، نقش تکامل در رفتارهای تولید مثلی و علل بروز رفتارهای تولید مثلی در موجودات کارشناسی دکتر سبزقبایی نهم دانلود
10 تولید مثل، جفت یابی و سیستم های جفت یابی کارشناسی  دکترسبزقبايی دهم دانلود
11 رفتار ستیزه جویی در ارتباط با جفت گیری و قلمروطلبی کارشناسی  دکتر سبزقبايی یازدهم دانلود
12 مکانیسم های ارتباط در طی تکامل  و تقسیم بندی تکامل  کارشناسی دکتر سبزقبایی دوازدهم دانلود
13

 انقراض های ناگهانی وسیع و دسته جمعی در دوران های مختلف زمین شناسی

کارشناسی  دکترسبزقبايی سیزدهم دانلود
14 مصادیقی از تکامل در راسته نهنگ ها و انسان نماها کارشناسی  دکتر سبزقبايی چهاردهم دانلود
15 بررسی تکامل در گونه ها در ادوار مختلف تاریخی به مثابه دایناسور ها و لاک پشت های آبی کارشناسی دکتر سبزقبایی پانزدهم دانلود
16 تکامل، سازگاری های اکولوژیک و فرایند یادگیری در گونه های مختلف و مصداق های آن کارشناسی دکتر سبزقبایی شانزدهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهارتهای میدانی - گروه محیط زیست
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مقدمه و کلیات کارشناسی  دکترسبزقبايی اول دانلود
2 روش های نمونه برداری از محیط های فیزیکی کارشناسی  دکتر سبزقبايی دوم دانلود
3 نمونه برداری ازخاک کارشناسی دکتر سبزقبایی سوم دانلود
4 نمونه برداری از گیاهان ماکرو و میکرو کارشناسی دکتر سبزقبایی چهارم دانلود
5 نمونه برداري از حشرات کارشناسی  دکترسبزقبايی پنجم دانلود
6 نمونه برداري از اکوسیسم های آبی کارشناسی  دکتر سبزقبايی ششم دانلود
7 بررسی مهمترین پارامترهای محیطی در اکوسیستمهای آبی کارشناسی دکتر سبزقبایی هفتم دانلود
8 روشهای نمونه برداری در مطالعات لیمنولوژیک و روش های علامت گذاری جانداران کارشناسی دکتر سبزقبایی هشتم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كارگاه ارزيابي و برنامه ريزي - گروه محیط زیست
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مقدمه و کلیات کارشناسی ارشد  دکترسبزقبايی اول دانلود
2 تعاريف و شاخص هاي برنامه ريزي کارشناسی ارشد  دکتر سبزقبايی دوم دانلود
3 انواع برنامه ريزي و ... کارشناسی ارشد دکتر سبزقبایی سوم دانلود
4 اثربخشی مدیریتی کارشناسی ارشد  دکترسبزقبايی چهارم دانلود
5 مدیریت و ارزیابی محیط زیست کارشناسی ارشد  دکتر سبزقبايی پنجم دانلود
6 فرایند تصمیم گیری و مدیریت استراتژیک کارشناسی ارشد دکتر سبزقبایی ششم دانلود
7 ماتریس   SWOT  ، IFE , EFE کارشناسی ارشد  دکترسبزقبايی هفتم دانلود
8 QSPM  بررسی ماتریس کارشناسی ارشد  دکتر سبزقبايی هشتم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0