پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آمار رسمی -  گروه آمار و ریاضی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1

مقدمات

کارشناسی  خادم بشیری اول (مجازی) دانلود
2

 آمارگیری

کارشناسی  خادم بشیری دوم (مجازی) دانلود
3 سرشماری کارشناسی  خادم بشیری سوم (مجازی) دانلود
4 نمونه گیری کارشناسی  خادم بشیری چهارم (مجازی) دانلود
5 روش شناسی آمارگیری کارشناسی  خادم بشیری پنجم (مجازی) دانلود
6  کیفیت داده های آماری کارشناسی  خادم بشیری ششم (مجازی) دانلود
7 خطای بی پاسخی کارشناسی  خادم بشیری هفتم (مجازی) دانلود
8 خطای اندازه گیری و خطای براورد کارشناسی  خادم بشیری هشتم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0