پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

زبان فارسی _ گروه دروس عمومی و معارف اسلامی
ردیف
موضوع 
مقطع استاد جلسه لینک
1 فصل اول کارشناسی نیک بین اول (مجازی)
2 فصل اول کارشناسی نیک بین دوم (مجازی)
3 درست نویسی ۱ وفصل دوم: درس اول و دوم کارشناسی نیک بین سوم (مجازی)
4 فصل دوم: درس سوم و چهارم کارشناسی نیک بین چهارم (مجازی)
5 فصل دوم- درس پنج،شش ،هفت و نمونه ها کارشناسی نیک بین پنجم (مجازی)
6 فصل دوم :درس هشت،نه و دهم کارشناسی نیک بین ششم (مجازی)
7 یادآوری نشانه های نگارشی 1 وفصل سوم:درس اول،دوم،سوم وروش نگارش خط فارسی کارشناسی نیک بین هفتم (مجازی)
8 درست نویسیی 2وفصل4 درس اول کارشناسی نیک بین هشتم (مجازی)
9 فصل4:ادامه ی درس اول ودرس دوم کارشناسی نیک بین نهم (مجازی)
10 فصل4:درس سوم ویادآوری نشانه های نگارشی2 وفصل5:درس اول،دوم و سوم کارشناسی نیک بین دهم (مجازی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0