پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

روش های سنتز آلی  - گروه شیمی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 تهیه و ویژگی های انولات ها کارشناسی ارشد دکتر فرهی اول (مجازی) دانلود
2  آلکیله شدن کتون انولات ها، تهیه و آلکیله شدن انولات آلدهیدها، استرها، نیتریل ها کارشناسی ارشد دکتر فرهی دوم (مجازی) دانلود
3

آلکیله شدن درون مولکولی انولات ها، کنترل فضاگزینی در واکنش های آلکیله شدن،

معادل نیتروژن دار انول ها و انولات ها، انامین ها و ایمین آنیون ها

کارشناسی ارشد دکتر فرهی سوم (مجازی) دانلود
4 واکنش کربن نوکلئوفیل ها با گروه کربونیل؛ واکنش های آلدولی لیتیم و بور انولات ها کارشناسی ارشد دکتر فرهی چهارم (مجازی) دانلود
5 واکنش های آلدولی تیتانیوم، قلع و زیرکونیوم انولات های کتون ها و استرها کارشناسی ارشد دکتر فرهی پنجم (مجازی) دانلود
6 واکنش آلدولی Mukaiyama، واکنش آلدولی درون مولکولی، واکنش حلقوی شدن رابینسون، واکنش مانیک کارشناسی ارشد دکتر فرهی ششم (مجازی) دانلود
7 واکنش های تراکمی ناوناگل، کلایزن و دیکمن؛ آسیله شدن کربن انولات ها کارشناسی ارشد دکتر فرهی هفتم (مجازی) دانلود
8 واکنش ویتیگ، اصلاح اشلوسر بر واکنش ویتیگ، واکنش هرنر-ویتیگ و واکنش پترسون کارشناسی ارشد دکتر فرهی هشتم (مجازی) دانلود
9 واکنش آلکنی شدن جولیا، واکنش های سولفور یلیدها با ترکیبات کربونیل دار و اپوکسیده شدن، واکنش دارزنز، واکنش های افزایش مزدوج به ترکیبات کربونیل دار غیراشباع کارشناسی ارشد دکتر فرهی نهم  (مجازی) دانلود
10 تبدیلات گروه های عاملی کارشناسی ارشد دکتر فرهی دهم (مجازی) دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

شیمی هتروسیکل   - گروه شیمی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 تهیه و واکنش های هتروسیکل های سه عضوی  کارشناسی ارشد دکتر فرهی اول (مجازی) دانلود
2 تهیه و واکنش های هتروسیکل های سه عضوی  کارشناسی ارشد دکتر فرهی دوم (مجازی) دانلود
3 هتروسیکل های سه عضوی شامل دو هترواتم کارشناسی ارشد دکتر فرهی سوم (مجازی) دانلود
4 تهیه هتروسیکل های چهار عضوی شامل oxetane، thietane و azetidine کارشناسی ارشد دکتر فرهی چهارم (مجازی) دانلود
5 سنتز بتا لاکتام ها و بتا لاکتون ها کارشناسی ارشد دکتر فرهی پنجم (مجازی) دانلود
6 واکنش های oxetane، thietane، بتا لاکتام و بتا لاکتون کارشناسی ارشد دکتر فرهی ششم (مجازی) دانلود
7 سنتز هتروسیکل های چهار عضوی؛ فوران، پیرول و تیوفن کارشناسی ارشد دکتر فرهی هفتم (مجازی) دانلود
8

واکنش های پیرول، فوران و تیوفن: واکنش های جانشینی الکتروندوستی آروماتیکی؛

واکنش با کاربن، نیترن و بنزاین؛ واکنش با معرف های احیا کننده

کارشناسی ارشد دکتر فرهی هشتم (مجازی) دانلود
9

واکنش های پیرول، فوران و تیوفن: اکسایش؛ جانشینی الکتروندوستی آروماتیکی،

جانشینی هسته دوستی آروماتیکی و دیگر واکنش ها

کارشناسی ارشد دکتر فرهی نهم (مجازی) دانلود
10

تهیه و واکنش های ایندول، بنزوفوران و بنزوتیوفن

کارشناسی ارشد دکتر فرهی دهم (مجازی) دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

سنتز  - گروه شیمی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 استراتژی ترتیب رویدادها کارشناسی دکتر فرهی اول (مجازی) دانلود
2 استراتژی انتخابگری، گسستن پیوند C-X سیستم دو عاملی کارشناسی دکتر فرهی دوم (مجازی) دانلود
3 استراتژی وارونگی قطبیت، حلقوی شدن، تهیه آمین ها کارشناسی دکتر فرهی سوم (مجازی) دانلود
4 استراتژی IV، گروههای محافظت کننده کارشناسی دکتر فرهی چهارم (مجازی) دانلود
5 گسستن پیوند C-C تک گروهی، سنتز الکل ها کارشناسی دکتر فرهی پنجم (مجازی) دانلود
6 استراتژی انتخابگری گسستن پیوند C-C، فضاگزینی کارشناسی دکتر فرهی ششم (مجازی) دانلود
7 سنتز مستقیم ترکیبات کربونیل دار، استراتژی جهت گزینی کارشناسی دکتر فرهی هفتم (مجازی) دانلود
8 سنتز آلکن ها؛ استفاده از آلکین ها در طراحی های سنتزی کارشناسی دکتر فرهی هشتم (مجازی) دانلود
9 استفاده از واکنش دیلز آلدر و واکنش های تراکمی در سنتز کارشناسی دکتر فرهی نهم (مجازی) دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

طیف سنجی آلی پیشرفته  - گروه شیمی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 کاربرد اصول اولیه NMR در حالات پیچیده تر، از جمله ثابت های کوپلاژ، ... کارشناسی ارشد دکتر فرهی اول (مجازی) دانلود
2

معادل شدن هیدروژن ها به وسیله تبادل، بررسی طیف سیستم های دیاسترئوتوپ،

بررسی طیف ترکیبات آروماتیک، کوپلاژ از راه دور، معرف های تغییر مکان شیمیایی

کارشناسی ارشد دکتر فرهی دوم (مجازی) دانلود
3 طیف سنجی C NMR کارشناسی ارشد دکتر فرهی سوم (مجازی) دانلود
4 طیف سنجی جرمی، اصول اولیه کارشناسی ارشد دکتر فرهی چهارم (مجازی) دانلود
5 طیف سنجی جرمی؛  fragmentation آلکان ها و سیکلوآلکان ها کارشناسی ارشد دکتر فرهی پنجم (مجازی) دانلود
6 طیف سنجی جرمی؛ fragmentation آلکن ها، سیکلوآلکن ها، آروماتیک ها، الکل ها و فنول ها کارشناسی ارشد دکتر فرهی ششم (مجازی) دانلود
7 طیف سنجی جرمی؛ الگوی fragmentation اترها، آلدهیدها، کتون ها، استرها و کربوکسیلیک اسیدها کارشناسی ارشد دکتر فرهی هفتم (مجازی) دانلود
8 الگوی fragmentation آمین ها، آمیدها، نیتریل ها، ترکیبات نیترو دار، اترها، تیواترها، و ترکیبات هالوژن دار کارشناسی ارشد دکتر فرهی هشتم (مجازی) دانلود
9 طیف سنجی مادون قرمز کارشناسی ارشد دکتر فرهی نهم (مجازی) دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0