پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تاریخ تحلیلی صدراسلام _ گروه دروس عمومی و معارف اسلامی
ردیف
موضوع 
مقطع استاد جلسه لینک
1 چیستی تاریخ و انواع تاریخ و فواید وآسیب شناسی تاریخ اسلام کارشناسی سلبی اول (مجازی)
2 مستشرقین و فرهنگ اعراب مسلمانان قبل از اسلام و جغرافیای شبه جزیره عربستان کارشناسی سلبی دوم (مجازی)
3 اوضاع دین در عربستان قبل از اسلام کارشناسی سلبی سوم (مجازی)
4 زندگانی پیامبر بزرگوار اسلام کارشناسی سلبی چهارم (مجازی)
5 اسلام در مدینه و اقدامات آن حضرت در مدینه، درس پنجم کارشناسی سلبی پنجم (مجازی)
6 مخالفان اسلام و رفتار پیامبر اسلام با آنان درس پنجم کارشناسی سلبی ششم (مجازی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0